Obecnie nie obowiązuje zarządzenie dotyczące nagród jubileuszowych. Nie oznacza to, że pracodawcy, którzy wprowadzili je do regulaminu wynagradzania, mogą w dowolny sposób ich nie wypłacać. Zasadą jest, że jeżeli pracodawca wprowadzi dodatkowe świadczenie do wewnętrznego systemu w zakładzie pracy, staje się ono z reguły elementem stosunku pracy. Wyeliminowanie konieczności wypłaty nagród jubileuszowych może nastąpić jedynie przez zmianę regulaminu wynagradzania. Może się to odbyć tylko poprzez zastosowanie formuły wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego, bowiem odebranie tego świadczenia będzie dokonane na niekorzyść pracowników.

Powyższa zasada obowiązuje też dla innych postanowień nieobowiązujących już przepisów prawa, które zostały wprowadzone w zakładzie pracy np. do regulaminu pracy. Przykładem mogą być stawki dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, które były dawniej uregulowane w kodeksie pracy w sposób bardziej korzystny dla pracowników. Po zmianie kodeksu w 2003 roku, w niektórych regulaminach nadal spotyka się wyższe stawki za pracę w godzinach nadliczbowych niż obecnie obowiązujące. Pracodawcy muszą pamiętać, że nie wolno im stosować obecnych stawek kodeksowych dopóki nie dokonają wypowiedzenia zmieniającego w zakresie tych warunków płacy wobec każdego pracownika.

Zmiana warunków płacy w tym zakresie może być też dokonana w trybie porozumienia stron. Jest to tryb korzystny dla pracodawcy, gdyż nie wymaga zachowania okresu wypowiedzenia (tak jak w przypadku wypowiedzenia zmieniającego). Warto zaznaczyć, że zmiana warunków nie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym. Pracodawca musi odczekać przynajmniej dwa tygodnie, bowiem zgodnie z art. 772 par. 6 kodeksu pracy regulamin wynagradzania i jego zmiany wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia. Porozumienia może więc zawrzeć albo zaraz po wejściu w życie zmian do regulaminu, albo też już w chwili jego ogłoszenia. Jednak w tym drugim przypadku pracodawca powinien zawrzeć w porozumieniu postanowienie, że zmiany do warunków płacy wejdą w życie z datą wejścia w życie zmian do regulaminu wynagradzania.

Katarzyna Dulewicz

radca prawny i partner CMS Cameron McKenna