Zgodnie z art. 251 kodeksu pracy, gdy pracodawca i pracownik zawrą dwukrotnie umowę o pracę na czas określony, to zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Odpowiadając na pytanie, czy w sytuacji gdy trzecia umowa terminowa przekształci się w umowę zawartą na czas nieokreślony, pracodawca powinien zmienić rodzaj umowy wiążącej go z pracownikiem, należy zauważyć, że określenie rodzaju umowy (np. na czas określony, nieokreślony, na czas próbny, na czas zastępstwa) jednym z podstawowych elementów umowy o pracę. Zatem jeśli dojdzie do przekształcenia umowy o pracę zawartej na czas określony w umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, to obowiązkiem pracodawcy jest dochowanie formy pisemnej - potwierdzającej zmianę jednego z elementów umowy. Gdy wbrew temu pracownik nie otrzyma takiego potwierdzenia, to jego prawem jest domaganie się potwierdzenia tego na piśmie. Potwierdzeniem takim może być nawet aneks do przekształconej umowy, w której strony potwierdzą, że dalsze świadczenie pracy będzie odbywało się na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Pogląd ten potwierdza art. 29 par. 4 k.p., który stanowi, że zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Ustawodawca nie wskazał, czy chodzi tutaj o zmianę, która nastąpiła z mocy samego prawa (tak będzie przy przekształceniu umowę zawartą na czas określony w umowę na czas nieokreślony) czy też z woli stron stosunku pracy. Natomiast wprost z art. 29 par. 1 k.p. wynika, że rodzaj umowy jest elementem umowy o pracę. Należy przy tym pamiętać, że umowa na czas próbny nie jest objęta treścią art. 251 k.p. Przepis ten nie może bowiem być interpretowany rozszerzająco na inne rodzaje umów terminowych. Podobnie w przypadku umowy zawartej na czas zastępstwa oraz umowy w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zdań realizowanych cyklicznie (art. 251 par. 3 k.p.) - nie podlegają one regulacji z art. 251 par. 1 k.p.

Zatem mimo że 251 par. 1 k.p. tworzy fikcję prawną zawarcia umowy na czas nieokreślony w sytuacji zawarcia trzeciej kolejnej umowy o pracę na czas określony, należy to potwierdzać na piśmie. Z punktu widzenia pracownika takie podejście zabezpieczy jego prawa. Będzie miał on bowiem potwierdzenie, że po okresie, na który została zawarta trzecia umowa, stosunek pracy z nim trwa nadal.