nowe prawo Pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnych niepełnosprawnych, otrzymają zwrot kosztów wyposażenia ich stanowisk pracy oraz części wynagrodzenia i składek na ZUS.
Joanna Kluzik-Rostkowska, minister pracy i polityki społecznej, podpisała trzy rozporządzenia. Pierwsze, w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Drugie dotyczy refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu niepełnosprawnych, a trzecie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wejdą one w życie w 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
- To ważne formy wsparcia, dlatego resort pracy powien opracować jak najmniej skomplikowane procedury otrzymania takiej pomocy - mówi Bogna Nowak-Turowiecka, ekspert KPP.
Zgodnie z nowymi przepisami starosta może przyznać pracodawcy, który zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, refundację 60 proc. jej wynagrodzenia oraz obowiązkowych składek na ZUS. Zwrot będzie przysługiwał za okres roku od dnia jej zatrudnienia. Pracodawca musi zobowiązać się do zatrudnienia takiej osoby przez co najmniej 12 miesięcy oraz złożyć wniosek o refundację do starosty. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, starosta wezwie pracodawcę do negocjacji umowy o refundację.
Pracodawcy będą mogli także liczyć na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, jeśli zobowiąże się do jej zatrudnienia przez okres co najmniej trzech lat. Refundacja obejmie m.in. udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy niepełnosprawnego. Aby uzyskać zwrot wydanych na ten cel pieniędzy, pracodawcy będą musieli złożyć wniosek w tej sprawie do starosty, a następnie zawrzeć z nim umowę o refundację. Pracodawcy są zainteresowani tą formą pomocy.
- Chciałabym przyjąć do pracy niepełnosprawnego i znalazłam już odpowiedniego kandydata, ale wciąż czekamy na wejście w życie rozporządzeń ministra - mówi Urszula Michałowska z firmy Centrum Mody w Nadarzynie.
Dzięki nowym przepisom o pomoc publiczną będą mogli starać się także niepełnosprawni bezrobotni lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu, którzy po raz pierwszy zakładają własne firmy. Będą oni mogli składać do starosty wnioski o jednorazowe dofinansowanie. Koszty refundacji i dofinansowania pokryje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Łukasz Guza