Tak

W sytuacji gdy z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy, zawierające informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Nowy dokument pracownik powinien otrzymać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie. Poza tym pracodawca jest obowiązany, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usunąć z jego akt osobowych i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 97 i 99 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).