Nie
Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem, ale ma charakter jedynie informacyjny. Dlatego wydanie świadectwa samo w sobie nie oznacza złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy. Pracodawca, chcąc rozstać się z danym pracownikiem musi uprzednio złożyć mu oświadczenie woli, zachowując wszystkie wymogi przypisane danemu trybowi rozwiązania umowy o pracę. Wydanie świadectwa pracy jest natomiast konsekwencją tych czynności, służąc celom informacyjnym.
PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 97 i 99 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).