Do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszają się studenci, którym uczelnie odmówiły prawa do otrzymywania stypendium naukowego z powodu zmiany trybu studiów. Jedna ze studentek do tej pory studiowała wieczorowo i zawsze miała średnią powyżej 4,0 uprawniającą do stypendium za wyniki w nauce. Od ubiegłego roku studiuje dziennie, ponieważ uczelnia postanowiła, że student, który uzyskał średnią co najmniej 3,75 ze wszystkich semestrów, może zostać przeniesiony na studia dzienne. W dziekanacie usłyszała, że traci prawo do stypendium, ponieważ na uczelni, tak jak w sklepie, promocji się nie łączy.

Ustawowe prawo

Takie przeniesienie nie ma jednak żadnego wpływu na prawo do pomocy materialnej. Prawo to wynika bowiem z art. 173 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Natomiast zgodnie z art. 181 pkt 1 stypendium za wyniki w nauce może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen. Szczegółowe zasady jego przyznawania, w tym wymaganą średnią, określa regulamin pomocy materialnej ustalany przez rektora w porozumieniu z organem samorządu studenckiego. Regulamin nie może jednak zawierać przepisów niezgodnych z ustawą, czyli np. pozbawiać prawa do stypendium, mimo uzyskania odpowiedniej średniej ocen.

Problem z otrzymaniem stypendium mają również osoby, które zmieniły uczelnię. Student, który przeniósł się z Krakowa do Warszawy, w dziekanacie nowej uczelni usłyszał, że nie otrzyma stypendium naukowego, ponieważ odpowiednią średnią uzyskał w innej szkole. Tymczasem zgodnie z interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego student, który zmienił uczelnię, może otrzymać na niej stypendium, o ile spełnia warunki ustalone w regulaminie na podstawie ocen uzyskanych w uczelni, z której się przeniósł.

Przejście na studia magisterskie

Zdarza się również, że uczelnie nie chcą przyznawać stypendium osobom rozpoczynającym naukę na I roku studiów II stopnia, czyli magisterskich. Szkoły twierdzą bowiem, że stypendium za wyniki przysługuje dopiero po zaliczeniu pierwszego roku. Tymczasem zgodnie z art. 181 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym o przyznanie stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów II stopnia mogą się ubiegać wszyscy studenci, którzy spełnili kryteria wymienione w ustawie, czyli na ostatnim roku studiów I stopnia uzyskali wysoką średnią ocen, oraz rozpoczęli studia II stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia.

Jeżeli zatem student, który został przyjęty na pierwszy rok studiów II stopnia spełnia przesłankę dobrych wyników w nauce lub sporcie, osiągniętych na ostatnim roku studiów I stopnia, określoną w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów, oraz rozpoczął naukę w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia, ma prawo ubiegać się o przyznanie stypendium naukowe. W tym wypadku nie ma znaczenia, na jakiej uczelni ukończył studia I stopnia. Stypendium za wyniki w nauce wypłaca uczelnia, w której student kontynuuje naukę.

Ważne!

Ok. 210 tys. z 1,9 mln studentów otrzymuje stypendium naukowe, w tym tylko 663 osoby i za wyniki w nauce, i za wyniki w sporcie