O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia oraz uczestnicy studiów doktoranckich. Można go otrzymać na okres studiów, w tym doktoranckich. Do okresu studiów nie wlicza się jednak:

• kolejnych jednolitych studiów magisterskich, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów;

• kolejnych studiów I stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów;

• kolejnych studiów II stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów.

Oznacza to, że kredytu nie można otrzymać na kolejnych, drugich, trzecich studiach pierwszego lub drugiego stopnia, a także magisterskich.

Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, maksymalnie przez sześć lat, a w przypadku studiów doktoranckich - przez cztery lata. Jego miesięczna transza wynosi 400 lub 600 zł. W ciągu 5 lat studiów można zatem otrzymać odpowiednio 20 lub 30 tys. zł.

ZAWIESZENIE WYPŁAT

Każdy student, który pobiera kredyt studencki, musi dwa razy w roku dostarczyć do banku zaświadczenie o byciu studentem. W przeciwnym razie wypłata kredytu zostanie wstrzymana. Terminy złożenia oświadczenia mija odpowiednio 31 października i 31 marca, czyli są połączone z zakończeniem sesji.

Jeśli student nie zaliczył semestru, nie przedstawił w terminie bankowi zaświadczenia potwierdzającego, że jest studentem lub został zawieszony w prawach studenta bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu. Wypłaty mogą być wznowione w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złoży zaświadczenia uprawniające do korzystania z kredytu.

W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje miesiąc po terminie, w którym kredytobiorca był zobowiązany złożyć zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem (1 maja lub 1 grudnia). W tym dniu zaczynają być naliczane odsetki od pobranego kredytu równe 75 proc. stopy redyskonta weksli NBP, czyli obecnie 3,75 proc.

Decyzję o wysokości transzy należy podjąć w momencie składania wniosku. Jeśli ktoś ma problemy z zabezpieczeniem kredytu, powinien wybrać niższą kwotę. Jeśli wybierze wyższą, i nie przedstawi odpowiedniego zabezpieczenia, bank odmówi przyznania kredytu.

Spłata zobowiązania

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów, ale nie później niż w dniu 1 października, gdy ostatni rok studiów trwa dwa semestry, oraz 1 kwietnia roku następującego po dwóch latach od roku, w którym według planu studiów student powinien ukończyć studia, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr.

Okres spłaty jest co najmniej dwa razy dłuższy niż okres pobierania kredytu. Osoba pobierająca kredyt maksymalnie przez pięć lat, spłaca go przez osiem lat i cztery miesiące. Wraz ze spłatą kredytu, rozpoczyna się także spłatę odsetek. Raty, na które składa się spłata kapitału i odsetek, są malejące. Wysokość odsetek stanowi połowa stopy redyskontowej NBP. Obecnie wynosi ona 5 proc., a zatem oprocentowanie kredytu wynosi tylko 2,5 proc. w skali roku.

Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20 proc. miesięcznego dochodu kredytobiorcy

Natomiast kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni, kredyt jest umarzany w 20 proc. Oznacza to, że z 30 tys. zł, trzeba zapłacić 6 tys. zł z odsetkami.

W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuacja życiową (choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).

Jak i gdzie złożyć wniosek

Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących. Obecnie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, określające zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, podpisało 7 banków: Bank BGŻ, Pekao, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Zachodni WBK, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Kredyt Bank i PKO BP.

Wnioski w roku akademickim 2007/2008 można składać od 1 października do 15 listopada 2007 r. Wybór banku należy do kredytobiorcy, jednak można złożyć tylko jeden wniosek, i tylko w jednym banku. Nad wyborem banku trzeba się jednak dobrze zastanowić. W banku, na przykład, muszą stawić się osobiście poręczyciele. Zwykle są to rodzice lub dziadkowie. Zatem osoby studiujące w Warszawie, a pochodzące z Tarnowa, mogą wybrać placówkę w stolicy lub rodzinnym mieście, jeśli dojazd stanowiłby kłopot dla poręczycieli. Warto też aby bank miał dużą sieć bankomatów, atrakcyjne konto studenckie, konto internetowe itp.

5 KROKÓW

JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT

1. Sprawdzić, jakie warunki oferują poszczególne banki, także przy zakładaniu studenckiego konta

2. Wybrać najlepszy bank, sprawdzić, jakie dokumenty wymaga przy składaniu wniosku o kredyt

3. Zebrać wszystkie niezbędne zaświadczenia, np. o dochodach, o byciu studentem lub doktorantem

4. Wypełnić i złożyć wniosek w wybranym banku wraz z wymaganymi dokumentami

5. Pamiętać o corocznym obowiązku składania zaświadczenia o byciu studentem

Jak zatem widać, ubiegając się o kredyt studencki, tak jak w przypadku każdego innego, trzeba przedstawić zabezpieczenie. Obowiązkowy jest weksel in blanco. Ponadto banki wymagają poręczenia osób trzecich, najczęściej członków rodziny rodziców lub współmałżonków. Można skorzystać również z poręczenia udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Poręczenie BGK wynosi 70 proc. kredytu (kapitału), a w przypadku sierot - 100 proc. Udziela je sześć z siedmiu banków mających prawo do obsługi Preferencyjnego Kredytu Studenckiego. Jedynym bankiem, który nie ma podpisanej umowy z BGK, jest BZ WBK SA.

ARMiR poręcza tylko studentom zamieszkujący na obszarach wiejskich W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie agencja poręcza do 80 proc. lub do 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100 proc. mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do wykorzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ubiegając się o uzyskanie poręczenia ARMiR należy w oddziale banku współpracującego z Agencją (Bankiem Gospodarki Żywnościowej lub Bankiem Polskiej Spółdzielczości) przedstawić:

• wniosek o udzielenie poręczenia przez ARiMR na wzorze określonym przez ARiMR,

• dokumenty świadczące o dochodach w rodzinie,

• zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,

• zaświadczenie z gminnego ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwalifikującego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dla studentów ubiegających się o poręczenie Agencji w wysokości 100 proc.).

Ponadto do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach oraz inne dokumenty wymagane przez bank.

Ważne!

Osoba, która nie zaliczy sesji lub ma warunek, także musi dostarczyć zaświadczenie o byciu studentem. W przypadku braku takiego zaświadczenia - bank wzywa do spłaty kredytu. Osoby mające warunek nadal otrzymują transze. Natomiast powtarzającym rok lub semestr - bank wstrzymuje wypłaty do momentu zaliczenia powtarzanego roku lub semestru

Ważne!

Osoby, którym pierwotny bank nie przyznał kredytu w pierwszym terminie, mogą do 28 lutego starać się o niego w innym uprawnionym banku

Kto otrzyma kredyt

Każdego roku minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki. Kwota ta jest podawana dopiero w grudniu. Ustalana jest bowiem po złożeniu przez studentów wniosków o kredyt.

Dla przykładu w roku akademickim 1999/2000 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu nie przekraczał 550 zł, w 2005/2006 - 1600 zł, a w roku 2006/2007 aż 1900 zł (brutto, bez tzw. składek ZUS). Można się zatem spodziewać, że w tym roku kwota ta zostanie podwyższona.

Osoby

którym przyznano kredyt, pierwszą transzę mogą otrzymać w grudniu lub styczniu

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają studenci, słuchacze i doktoranci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Bank ma obowiązek poinformowania wnioskodawcę do 15 lutego, czy otrzyma kredyt. Jeśli okaże się, że nie, można spróbować w innym banku. Wówczas wniosek należy złożyć do 28 lutego. Umowa musi być podpisana najpóźniej do 31 marca. Więcej praktycznych informacji można znaleźć na stronie: www.kredytstudencki.com.pl.