Na każdej uczelni działa kilkanaście różnych organizacji i stowarzyszeń naukowych, katolickich, sportowych, tematycznych. Najbardziej znane i cenione to: AEGEE, AISEC, BEST, ELSA. Rolę rzecznika pełni w kraju Parlament Studentów RP.

Samorządy studenckie

Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym, studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki. Samorząd jednak musi mieć swoich przedstawicieli. W przeciwnym razie jego głos byłby rozdrobniony. Ponadto zgodnie z ustawą wyłącznymi reprezentantami ogółu studentów są właśnie organy samorządu studenckiego, np. rada czy przewodniczący. Dlatego zwykle na początku roku akademickiego odbywają się wybory do uczelnianych parlamentów studentów. Od tego, kto zasiądzie we władzach samorządu, zależy bardzo dużo. One bowiem m.in. współdecydują o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej oraz podziale dotacji na działalność organizacji funkcjonujących w ramach uczelni, zajmują się promocją studentów i absolwentów na rynku pracy oraz doradztwem prawnym (tzw. adwokatury studenckie). Mogą też organizować akcje protestacyjne.

Parlament Studentów RP

Przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich tworzą Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu studentów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących studentów. Jego członkowie zasiadają w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczący parlamentu jest członkiem m.in. Państwowej Komisji Akredytacyjnej, instytucji oceniającej jakość uczelni i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, która reprezentuje szkolnictwo wyższe przed organami państwa. Obecnie przewodniczącym jest Leszek Cieśla, student Politechniki Wrocławskiej.

Dzięki działalności PSRP wprowadzono system zwrotnej pomocy finansowej dla studentów, czyli popularne dziś kredyty studenckie, a dzięki współpracy z Marcinem Chałupką, długoletnim dyrektorem biura prawnego PSRP, obecnie specjalistą od prawa o szkolnictwie wyższym, wprowadzono prostudenckie przepisy do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - np. wymóg zaspokojenia lub zabezpieczenia studentów w przypadku likwidacji uczelni niepublicznej.

PSRP nie ogranicza się jednak tylko do działalności legislacyjnej. Parlament pomaga również studentom dochodzić swoich praw. Przy PSPR działa rzecznik praw studenta - obecnie funkcję tę pełni Robert Pawłowski, pierwszy przewodniczący PSPR, który udziela bezpłatnej pomocy m.in. z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym, procedur dotyczących przyznawania pomocy materialnej, przestrzegania praw studenta.

Więcej: www.psrp.org.pl

AEGEE, AIESEC, BEST, ELSA

AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe), czyli Europejskie Forum Studentów, jest największą interdyscyplinarną organizacją studencką zrzeszającą w 241 oddziałach ponad 17 tys. członków z 40 krajów Europy. Polskie oddziały AEGEE skupiają około 1 tys. członków w największych miastach akademickich. Forum organizuje m.in. letnie uniwersytety (co roku od 2 tys. do 3 tys. osób może wyjechać do innego kraju, aby poznać jego język i kulturę).

Więcej: www.aegee.pl

AIESEC jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych zrzeszające 50 tys. członków. AIESEC Polska liczy około tysiąca studentów działających na 30 uczelniach wyższych. Głównym jego celem jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez organizowanie praktyk w 90 krajach świata, m.in. w Rosji, Kanadzie, Finlandii, Estonii, Czechach, Niemczech, Portugalii, Brazylii i na Malcie.

Więcej: www.aiesec.pl

BEST (Board of European Students of Technology) - to stowarzyszenie zrzesza studentów 49 uczelni technicznych z kilkunastu krajów Europy. W Polsce działa pięć grup lokalnych: w Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Gdańsku i Łodzi. Podobnie jak AIESEC, BEST pomaga zdobyć doświadczenie zawodowe oraz w prowadzeniu projektów. Organizuje dla studentów uczelni technicznych m.in. targi pracy, praktyki, wykłady i seminaria oraz imprezy sportowe i kulturalne.

Więcej: www.best.org

ELSA Network to ogólnoeuropejska sieć skupiająca 25 tys. studentów prawa z 200 uniwersytetów europejskich. W Polsce ELSA działa w 15 grupach lokalnych: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Zrzeszają one około 1 tys. studentów. Stowarzyszenie przede wszystkim przybliża praktyczną stronę prawa. Oferuje m.in. praktyki w urzędach publicznych, instytucjach międzynarodowych, kancelariach prawniczych, firmach konsultingowych, bankach w 39 krajach Europy.

Więcej: www.elsa.org.pl

Ważne!

Pytania do rzecznika praw studentów można przesyłać drogą mailową (rps@psrp.org.pl). Ponadto na stronie parlamentu można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wyjaśnienia najczęściej spotykanych problemów