Posłowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.). Każdy członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, będzie mógł otrzymać ekwiwalent pieniężny. Będzie on wypłacany z budżetu gminy do wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia określonego w art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Kwota ta będzie wypłacana za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent nie będzie przysługiwać członkom ochotniczej straży pożarnej, jeśli za czas nieobecności w pracy zachowali wynagrodzenie. W praktyce oznacza to, że prawo do takiego świadczenia uzyskają bezrobotni, rolnicy i emeryci.

Projekt ustawy nadaje radom gmin uprawnienia do przyznawania takich świadczeń członkom ochotniczym straży pożarnej. Obecnie rada nie może podejmować uchwał dotyczących wysokości ekwiwalentu. Wyrok w tej sprawie wydał Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z dnia 13 lipca 2006 r. sygn. I OSK 614/ 06 opublikowany ONSAiWSA 2007/2/52). Sędziowie uznali, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, rada gminy nie jest uprawniona do podejmowania uchwały ustalającej wysokość ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkowi ochotniczych straży pożarnych.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl