PROBLEM CZYTELNIKA

BEATA SUPERSON-POLOWIEC

ekspert z Kancelarii Prawnej A. Polowiec z Krakowa

EKSPERT WYJAŚNIA

Od 1 stycznia 2003 r. obowiązuje art. 1671 k.p., zgodnie z którym decyzja o wykorzystaniu przez pracownika urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę należy do pracodawcy bez względu na to, kto wypowiedział umowę oraz jak długi jest okres wypowiedzenia. Przepis ten jest bardziej restrykcyjny niż dawny art. 170, który obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego, gdy umowę wypowiadał pracodawca, uzależniał od długości okresu wypowiedzenia i ograniczał tylko do wypowiedzenia trwającego trzy miesiące. Z tego wynika, że pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Ta kompetencja pracodawcy dotyczy zarówno urlopu bieżącego, jak i zaległego, co znalazło potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego z 2 września 2003 r. (I PK 403/2002, OSNP 2004, nr 18, poz. 310). Przy czym wymiar urlopu bieżącego ustalany jest z zachowaniem zasady proporcjonalności, na co wyraźnie wskazuje zdanie drugie art. 1671 k.p. To unormowanie ma istotne znaczenie dla pracodawców. Eliminuje ono bowiem konieczność wypłacania zwalnianemu pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, w sytuacji gdy realne zatrudnianie go w okresie wypowiedzenia nie jest konieczne, a niekiedy nawet niewskazane i w związku z tym można mu udzielić urlopu wypoczynkowego.

NASZA REKOMENDACJA

Pracodawca czytelniczki może zobowiązać ją do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, który w jej przypadku zaczął się 1 października.

Not. MONIKA BURZYŃSKA

Podstawa prawna

■ Art. 1671 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).