ORZECZENIE

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 41 ust. 1 ustawy 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.) nie jest zgodny z konstytucją, jeśli nie przyznaje ubezpieczonemu zasiłku chorobowego w wysokości odpowiadającej wcześniej pobranej składki chorobowej (od wszystkich składników płacy), a jeśli firma nie wypłaciła tych składników, w okresie zwolnienia lekarskiego.

Przepisy stanowią, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszenia ich za okres pobierania zasiłku. Jeśli więc pracownik otrzymuje od pracodawcy na przykład całą premię w okresie zwolnienia lekarskiego, ZUS wylicza mu zasiłek tylko od podstawowej pensji. Skargę konstytucyjną w tej sprawie wniosła Grażyna G. Jej pracodawca przy obliczaniu zasiłku nie uwzględnił premii uznaniowej. Regulamin wynagradzania stanowił, że ta premia nie podlega zmniejszeniu w okresie pobierania zasiłku chorobowego. Sądy rejonowy i apelacyjny oddaliły powództwo skarżącej, w którym domagała się niewypłaconej części zasiłku chorobowego.

- Państwo nie może najpierw pobierać składek chorobowych w wysokości 2,45 proc. przychodów brutto, a następnie, kiedy ten zachoruje, uzależnić kwotę wypłacanego mu zasiłku od treści regulaminu wynagradzania, o której decyduje pracodawca - mówi Bogdan Guźliński, pełnomocnik skarżącej.

Podobnie uważa Dorota Bieniasz, wicedyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczeń Społecznych RPO. Jej zdaniem zaskarżony przepis narusza konstytucyjne prawo skarżącej do zabezpieczenia społecznego na wypadek niezdolności do pracy ze względu na chorobę.

TK uznał częściowo rację skarżącej.

- O kwocie wypłacanego zasiłku nie powinna decydować dobra lub zła wola pracodawcy określającego treść regulaminu wynagradzania - wskazał Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK.

Sygn. akt 16/06