Prace nad projektem ustawy PO o zakładach opieki zdrowotnej, stwarzającej możliwość przekształcania ich w spółki prawa handlowego podkomisja przerwała w maju na życzenie OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ "Solidarność". Miały być wznowione po przedstawieniu na forum Komisji Trójstronnej opinii rządu w sprawie zapowiadanych zmian właścicielskich w szpitalach oraz wypracowaniu wspólnego stanowiska.

We wtorek w resorcie zdrowia odbyło się posiedzenia zespołu Komisji Trójstronnej, jednak - jak podkreślali związkowcy - nie doszło do porozumienia. Według nich, rząd nie chciał rozmawiać na temat projektu ustawy i pozwolił przedstawicielom związków jedynie wyrazić ich stanowiska.

Zdaniem przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Doroty Gardias, posiedzenie "było jedynie zagrywką", aby podkomisja sejmowa mogła rozpocząć prace.

Stronie społecznej odbierane jest prawo do zabierania głosu

Gardias dodała, że stronie społecznej odbierane jest prawo do zabierania głosu, dlatego uczestnictwo w pracach podkomisji nie ma sensu.

Podkomisja kontynuuje posiedzenie. Pozostałe związki, mimo dalszego uczestnictwa w posiedzeniu wyrażają niezadowolenie i zapowiadają, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, również nie będą uczestniczyć w dalszych pracach.

Projekt ustawy o zoz-ach stwarza możliwość przekształcana ich w spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź spółkę akcyjną (do tej pory było to możliwe, ale dopiero po likwidacji placówki).

Warunki przekształcenia to m.in. kapitał zakładowy spółki- szpitala w wysokości co najmniej 5 mln zł oraz odpowiedzialność organu założycielskiego spółki za jej długi. Projekt zawiera zapisy mówiące o odpowiedzialności zoz-ów za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i nakłada na placówki obowiązek ubezpieczenia się od takich przypadków.

Podstawy gospodarki zoz-u to plan finansowy i założenie, że ujemny wynik finansowy placówki pokrywa jej organ założycielski. W takiej sytuacji założyciel może też zdecydować o zmianie formy zakładu lub jego likwidacji.