Takie rozwiązanie - jak podkreślono w przekazanym PAP komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu - ma zachęcić do pracy w administracji samorządowej osoby zádoświadczeniem biznesowym.

Rada Ministrów proponuje ponadto, aby w każdym urzędzie marszałkowskim, urzędzie gminy oraz starostwie zatrudniono sekretarzy, których zadaniem będzie m.in. organizacja pracy urzędu iázarządzanie zasobami ludzkimi.

Projekt zakłada wprowadzenie w samorządzie nowej kategorii pracowników

Projekt zakłada też wprowadzenie w samorządzie nowej kategorii pracowników - doradców i asystentów. Umowa o pracę będzie z nimi zawierana na czas pełnienia funkcji przez kierownika jednostki.

Wprowadzony ma zostać obowiązek zatrudnienia na czas określony osoby po raz pierwszy podejmującej pracę w administracji. Ponadto osoby nowo zatrudnione będą musiały odbyć służbę przygotowawczą. Ma ona trwać nie dłużej niż trzy miesiące.

Przewidziano także możliwość elastycznego czasu pracy. Przyszli urzędnicy zanim rozpoczną pracę mają składać ślubowanie - jest to, zgodnie z założeniami rządowymi, element podkreślający rolę urzędnika samorządowego.

Zrezygnowano z mianowania jako formy nawiązania stosunku pracy

W projekcie określono, na jakiej podstawie są zatrudniani pracownicy samorządowi - wyboru, powołania, umowy o pracę. Tym samym zrezygnowano z mianowania jako formy nawiązania stosunku pracy, które obecnie stosowane jest tylko w gminach.

Urzędnicy dotychczas zatrudnieni na tej podstawie, od 1 stycznia 2012 r. mają pracować na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Rząd przewiduje także możliwość zatrudniania na niektórych stanowiskach osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Inaczej niż dotychczas mają być określone sprawy stanowisk pracy i wynagrodzenia pracowników. Projekt zakłada, że rząd określi wykaz stanowisk i minimalne wymagania kwalifikacyjne, a także zasady wynagradzania i minimalny poziom wynagrodzeń zasadniczych. Natomiast pracodawca ustali szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz określi sposoby i warunki wynagradzania pracownika.

Nowa ustawa, ma zastąpić wielokrotnie nowelizowany dokument z 1990 r. o pracownikach samorządowych. Jej efektem - jak podkreślono w komunikacie CIR - ma być stworzenie spójnego systemu zarządzania kadrami w administracji samorządowej.

Od 2009 r., kiedy nowe prawo ma zacząć obowiązywać, zmienią się także podmioty wykonujące czynności dotyczące prawa pracy wobec wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów oraz marszałków województw.

Te dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy wykona przewodniczący odpowiednio: rady lub sejmiku, wysokość wynagrodzenia ustali rada lub sejmik, natomiast pozostałe - będą w gestii zastępcy lub sekretarza.