Pracownik został zwolniony z pracy. W dziale kadr odczytano mu treść i doręczono na piśmie oświadczenie o wypowiedzeniu, jednak odmówił on jego przyjęcia. Czy w takiej sytuacji doszło do skutecznego złożenia wypowiedzenia?
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Przewidują to przepisy prawa pracy, które ustanawiają wymogi formalne co do jego treści. Nie określają jednak zasad dotyczących składania takiego oświadczenia. W związku z tym należy stosować ogólne reguły prawa cywilnego (art. 300 k.p. w związku z art. 61 par. 1 k.c.). Zgodnie z nimi, oświadczenie woli, które ma być przedstawione innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy mogła ona zapoznać się z jego treścią.
Dla skutecznego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej istotne jest zatem, aby pismo takie zostało doręczone pracownikowi w taki sposób, aby miał on możliwość zapoznania się z jego treścią. Bez znaczenia jest natomiast, czy pracownik z tej możliwości faktycznie skorzystał. Oznacza to, że oświadczenie o wypowiedzeniu będzie skutecznie złożone również wtedy, gdy pracownik z własnej woli odmawia zapoznania się z treścią pisma, odmawia jego przyjęcia lub potwierdzenia odbioru, mimo że ma taką możliwość. Na pracodawcy spoczywa jednak obowiązek udowodnienia, że pismo takie zostało pracownikowi doręczone. Dlatego, jeżeli doręczenie pisma ma nastąpić bezpośrednio do rąk zainteresowanego, najlepiej dokonać tego w obecności świadków, a wzmiankę o tym zamieścić na wypowiedzeniu wraz z podpisem tych osób. Istotne znaczenie dowodowe będą miały również zeznania tych osób.
Doręczenie może nastąpić także za pośrednictwem poczty lub kuriera. Wówczas ważna będzie chwila doręczenia pracownikowi pisma, a nie jego nadania. Dla celów dowodowych pisma takie należy wysyłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Sam odbiór przez pracownika awizo nie jest równoznaczny z doręczeniem pisma. A zatem niejednoznaczna może być ocena, czy nastąpiło skuteczne doręczenie pisma, które mimo awizo nie zostało podjęte przez pracownika, a następnie zostało zwrócone nadawcy.
Sąd Najwyższy uznał za skuteczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę złożone za pomocą faksu. Skorzystanie z tej formy naruszać będzie jednak przepisy o formie pisemnej wypowiadania umów o pracę i uzasadniać roszczenia pracownika o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przez co może on żądać przywrócenia do pracy albo wypłaty odszkodowania. Nie jest natomiast istotne miejsce, w którym nastąpi doręczenie pisma o wypowiedzeniu umowy. Doręczenie może zatem nastąpić w każdym miejscu i na każdy adres aktualnego pobytu pracownika.