Napisaliśmy: do końca lipca, bo 30 dnia tego miesiąca przestaje obowiązywać art. 12 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przewidujący pożyczki dla niepełnosprawnych osób na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Od 31 lipca zastąpi je jednorazowa, bezzwrotna dotacja. Takie zmiany wprowadzono ustawą z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz. 791). Obydwa rodzaje wsparcia udziela się w ramach pomocy de minimis.

Nowi przedsiębiorcy mogą więc jeszcze przez dwa tygodnie składać wnioski o przyznanie pożyczki. Będą one rozpatrywane według przepisów obowiązujących przed nowelizacją.

Tylko do 30 lipca niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą więc występować do starosty o pożyczkę na po raz pierwszy podejmowaną działalność gospodarczą lub na jej wznowienie. Warunkiem jest jednak, żeby od wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub obowiązku podatkowego minęło co najmniej pół roku. Pożyczka jest dwa razy wyższa od dotacji, przedsiębiorca może ją dostać nawet do wysokości trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 81 274,20 zł). Przedsiębiorca ma ją spłacić w ciągu czterech lat. Harmonogram spłat powinien być tak ustalony, by niepełnosprawny przedsiębiorca mógł oddać połowę długu w ciągu 24 miesięcy. Po upływie tego okresu bowiem starosta, na wniosek przedsiębiorcy, obligatoryjnie umarza pozostałą część pożyczki, jeśli pożyczkobiorca spłaci jej połowę w ciągu dwóch lat.

Od 31 lipca pożyczkę zastąpi dotacja. Istotą dotacji samą w sobie jest to, że jest bezzwrotna. Jednak przedsiębiorca będzie mógł dostać połowę tego, co w ramach jeszcze dostępnej pożyczki. Dotacja bowiem wyniesie nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca ją dostanie, jeśli nie otrzymał już środków publicznych na ten cel (np. pożyczki). Szczegółowe warunki udzielania dotacji określi rozporządzenie wykonawcze, które będzie opublikowane najwcześniej za półtora miesiąca. Nad przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektem toczą się bowiem jeszcze prace legislacyjne.

Początkujący niepełnosprawny przedsiębiorca powinien się zastanowić, z której z tych dwóch form skorzystać. O ile bowiem starosta obligatoryjnie umarza spłatę połowy pożyczki dla przedsiębiorcy, który w ciągu dwóch lat w połowie i terminowo ureguluje dług, o tyle nie musi się na to zgodzić, gdy przedsiębiorca znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej i nie wszystkie raty spłacał w terminie. Wówczas może zdecydować o odroczeniu terminu spłaty pożyczki lub rozłożeniu jej na raty.

AGNIESZKA ROSA

agnieszka.rosa@infor.pl