Nie

ZUS słusznie odmówił przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, gdyż nie udowodniła pani rocznego okresu składkowego i nieskładkowego wymaganego od osób, które stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 20 roku życia. Obecne regulacje nie przewidują tzw. renty uczniowskiej, która była przyznawana na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie aktualnie obowiązującej ustawy o emeryturach i rentach z FUS (tj. przed 1 stycznia 1999 r.). Na ich podstawie pani znajoma pobiera rentę uczniowską.

Należy dodać, że dla osób, u których naruszenie sprawności organizmu (które spowodowało niezdolność do pracy) powstało przed ukończeniem 18 roku życia, albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia bądź też w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, przewidziana jest możliwość uzyskania renty socjalnej na podstawie ustawy o rencie socjalnej. Koniecznym warunkiem przyznania tego świadczenia jest jednak stwierdzenie przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS całkowitej niezdolności do pracy. Z pytania wynika, że w analizowanej sytuacji stwierdzono jedynie częściową niezdolność do pracy, co oznacza, że nie otrzyma pani również renty socjalnej.

MAREK OKOŃSKI

specjalista z zakresu emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 58 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

■  Art. 4 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).