Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie z 4 grudnia 1998 r.

W projekcie zakłada się zmianę jednego załącznika spośród 20 wymienionych w rozporządzeniu z 1998 roku. Chodzi o załącznik nr 20 - Kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych. W części I. Kody tytułu ubezpieczenia dodano m.in. trzy kody: 01 13, 02 13 i 05 13 odnoszące się do osób niepełnosprawnych. Zmiana ta wynika z art. 11 ustawy z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz. 791). Zgodnie z tym przepisem dofinansowanie do składek za osoby niepełnosprawne za okres do 31 grudnia 2007 r. nie przysługuje, jeśli korekta dokumentów rozliczeniowych z wynikającą do dopłaty kwotą składek wpłynie po 30 czerwca 2008 r. Zmiana załącznika 20 będzie też miała wpływ na prawidłowe wypełnianie innych dokumentów ubezpieczeniowych, np. zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej (ZUS ZUA), zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (ZUS ZIUA).

Projekt zakłada też skreślenie części XVII Kod wniosku o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne, bo od 1 stycznia 2008 r. płatnik składek nie jest już uprawniony do występowania z wnioskiem o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne. Płatnicy składek, którzy przekazują pisemnie dokumenty do ZUS, mogą posługiwać się starymi wzorami dokumentów do wyczerpania zapasów.