Dziś założenia projektu zostały zaprezentowane na konferencji prasowej przez resort pracy i polityki społecznej.

Minister pracy Jolanta Fedak poinformowała, że projekt jest gotowy i dzisiaj trafi do uzgodnień międzyresortowych. "Nowa ustawa ma zwiększyć skuteczność instytucji rynku pracy, aby zaktywizować jak największą grupę osób bezrobotnych" - podkreśliła Fedak.

Jak dodała, obecnie urzędy pracy zajmują się głównie obsługą i wypłacaniem zasiłków dla bezrobotnych, zaś w myśl nowej ustawy będą zajmowały się przede wszystkim aktywizacją osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

"Koniec bierności w urzędach pracy (...) Koniec tkwienia latami w naszych rejestrach" - tak z kolei wiceminister pracy Czesława Ostrowska komentowała projekt.

Kwota zasiłku dla bezrobotnych zostanie podniesiona

Projekt zakłada m.in., że kwota zasiłku dla bezrobotnych zostanie podniesiona z 551,80 zł do 788 zł przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do zasiłku i 563 zł przez pozostały okres posiadania tego prawa. Ponadto będą tylko dwa okresy pobierania zasiłku - 6 i 12 miesięcy w miejsce dotychczasowych trzech (6, 12, 18 miesięcy).

Według projektu zostaną zaostrzone warunki utrzymania statusu osoby bezrobotnej. Osoba, która po raz pierwszy odmówi przyjęcia oferty pracy lub udziału w szkoleniu, zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na 4 miesiące, po raz drugi - na 6 miesięcy, a po raz trzeci - na 9 miesięcy.

"Nieobecność bezrobotnego w urzędzie pracy z powodu choroby będzie wymagać zwolnienia nie na zwykłej recepcie, ale na druku ZUS" - wyjaśniła Ostrowska. Wprowadzony będzie też 10-dniowy roczny limit nieobecności z ważnych powodów lub np. wyjazdu za granicę.

Podniesienie stypendiów dla osób szkolonych przez urzędy pracy

Nowela przewiduje podniesienie stypendiów dla osób szkolonych przez urzędy pracy. Obecnie takie stypendium wynosi 100 zł, a będzie podniesione do wysokości 120 - 140 proc. zasiłku. "Szkolenia będą jednak odbywały się codziennie przez 7 - 8 godzin, czyli będą potraktowane jako zastępcza forma pracy" - podkreśliła Ostrowska.

Inna istotna zmiana zakłada, że pracodawcy zatrudniający bezrobotnych powyżej 50. roku życia będą przez rok zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z kolei wobec wszystkich osób pracujących, które ukończą 60 lat (mężczyźni) i 55 lat (kobiety) zostaje zniesiony obowiązek odprowadzania składek na te fundusze do czasu normalnego przejścia na emeryturę, czyli odpowiednio 65 i 60 lat.

Kolejnym rozwiązaniem jest finansowanie ze środków Funduszu Pracy szkoleń organizowanych przez urzędy pracy dla osób pracujących powyżej 45. roku życia w celu podniesienia lub zmian kwalifikacji.

Możliwość przygotowania zawodowego dorosłych w zakładzie pracy

Ustawa ma także stworzyć nowy instrument rynku pracy, czyli możliwość przygotowania zawodowego dorosłych w zakładzie pracy zakończonego otrzymaniem tytułu zawodowego, tytułu czeladnika. Dotychczas takie rozwiązanie było skierowane tylko do młodych osób.

Zmiany dotyczą także struktury urzędów pracy. Działalność związana ściśle z aktywizacją zawodową będzie realizowana w wyodrębnionych częściach, tj. centrach aktywizacji zawodowej.

Nowela upraszcza procedury zatrudniania cudzoziemców przez polskich pracodawców

Nowela upraszcza także procedury zatrudniania cudzoziemców przez polskich pracodawców. Wyeliminowany zostanie jeden z etapów wydania zezwoleń na pracę, czyli tzw. przyrzeczenie oraz wydłużony zostanie okres, na który wojewoda będzie wydawał zezwolenie na pracę.

Projekt wraz z uzasadnieniem jeszcze dziś ma zostać opublikowany na stronie internetowej resortu pracy.