Pomocy rannym żołnierzom i ich rodzinom dotyczy projekt nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, przyjęty we wtorek przez rząd.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, przedstawiona przez ministra obrony propozycja to druga z przygotowanych w MON ustaw należących do tzw. pakietu profesjonalizacyjnego, dostosowującego przepisy do armii zawodowej.

Projekt przewiduje, że minister obrony będzie mógł przyznawać zapomogi żołnierzom zwolnionym z czynnej służby wojskowej ze względu na poniesiony uszczerbek na zdrowiu doznany na służbie. Żołnierzom tym oraz członkom rodzin żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć, będzie przysługiwać przez 2 lata pomoc w przystosowaniu się do nowej sytuacji, tzw. pomoc rekonwersyjna, która ułatwi im dostosowanie się do cywilnego rynku pracy. Minister będzie też mógł przyznawać w szczególnych przypadkach zapomogi żołnierzom i najbliższym członkom rodzin żołnierzy zaginionych lub zabitych.

Proponowane przepisy zakładają, że żołnierzom, wobec których toczą się postępowania karne, będzie przysługiwać zwrot kosztów pomocy prawnej, jeżeli postępowanie karne zakończy się uniewinnieniem lub umorzeniem.

Ponadto nowe przepisy przewidują, że żołnierze oraz członkowie rodzin żołnierzy posiadający uprawnienia do wojskowej renty inwalidzkiej, którzy zrezygnują z odprawy mieszkaniowej, będą mieli prawo do przydziału lokalu mieszkalnego. Uprawnienia te będą realizowane na wniosek zainteresowanych w wybranej przez nich miejscowości, w której Wojskowa Agencja Mieszkaniowa posiada lokale.

Inna propozycja dotyczy pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez dzieci żołnierzy poległych w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Dzieciom w wieku 16-25 lat ma przysługiwać dwa razy w roku wysokości trzykrotności najniższej emerytury.

Ponadto rząd proponuje podniesienie progu miesięcznego dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Rząd zamierza przeprowadzić ostatnie wcielenie do wojska na grudzień bieżącego roku

Rząd Donalda Tuska zamierza przeprowadzić ostatnie wcielenie do wojska na grudzień bieżącego roku, tak by ostatni żołnierze z poboru kończyli służbę we wrześniu 2009. Od 2010 roku polska armia ma się składać z samych ochotników. Pod koniec maja minister Bogdan Klich zapowiedział przedstawienie sześciu projektów ustaw związanych z profesjonalizacją armii.