Przedsiębiorcy będą mogli, tak jak do urzędów skarbowych, składać do ZUS i NFZ wnioski o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Takie uprawnienie da im uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Została skierowana do Senatu.

Wniosek przedsiębiorca będzie składać do tego oddziału ZUS lub NFZ, gdzie mieści się jego firma. Interpretacje będą wydawane przez prezesa NFZ i prezesa ZUS.

- Mogą jednak upoważnić do wydawania interpretacji kierownika jednostki organizacyjnej Zakładu lub dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ - mówi Otylia Trzaskalska, dyrektor departamentu regulacji gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki.

We wniosku przedsiębiorca będzie musiał precyzyjnie przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, co do których ma wątpliwości i własne stanowisko w tej sprawie.

- Będzie mógł na przykład zapytać, w jaki sposób ma opłacać składki - wyjaśnia Jan Lic z Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Za rozpatrzenie wniosku przedsiębiorca zapłaci 75 zł. Opłatę wniesie za przedstawienie każdego stanu faktycznego. Jeśli więc wystąpi np. w dwóch sprawach, zapłaci 150 zł. Opłata musi być uiszczona w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku. Jeśli tak się nie stanie, nie zostanie on rozpatrzony.

Na wydanie interpretacji ZUS i NFZ będą mieć 30 dni. Jeśli nie zrobią tego w terminie, będzie to oznaczać, że w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana taka interpretacja, która stwierdza prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy, przedstawionego we wniosku. Nie będzie obowiązku publikowania interpretacji na stronach ZUS lub NFZ.

Przedsiębiorca nie będzie związany interpretacją, czyli nie będzie musiał postępować według wskazówek ZUS. Nie poniesie jednak szkody, jeśli postąpi zgodnie z jej treścią.

- Nie może być obciążony daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami, jeśli zastosuje się do interpretacji - wyjaśnia Jan Lic.

Interpretacja będzie z kolei wiążąca dla ZUS i NFZ.

- Może zostać zmieniona jedynie w drodze wznowienia postępowania, jeśli w wyniku zastosowania interpretacji nie nastąpiły nieodwracalne skutki - mówi Jan Lic.

Tłumaczy, że wszystko, co przedsiębiorca zrobił zgodnie z wydaną interpretacją, zanim została zmieniona, jest wiążące.