Osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne w języku obcym obok umiejętności językowych sprawdzają, czy kandydat przygotował się na spotkanie. Dlatego przed rozmową warto jak najwięcej dowiedzieć się o danej firmie, np. od kiedy istnieje, czym się zajmuje, ile osób zatrudnia. Jej przedstawiciel może zapytać bowiem o opinię o ostatnim produkcie, kampanii reklamowej, opiniach w mediach, otrzymanej nagrodzie.

Dużo informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy. Większość z nich jest już po angielsku, zatem jednocześnie można zadbać o przyswojenie zwrotów wykorzystywanych także przez pracodawcę.

Aby ułatwić przygotowanie się do takiej rozmowy, przedstawiamy pytania i słówka najczęściej pojawiające się na rozmowach o pracę.

JAK MOŻE WYGLĄDAĆ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Interviewer: Good morning, my name is Thomas Jones. You are Mr John Smith, is that correct? You have applied for......... position? / Witam, nazywam się Thomas Jones. Pan John Smith, zgadza się? Stara się pan o pracę jako...?

Applicant: Yes, Mr Jones, that's correct. /Tak, zgadza się.

I: Please, tell me something about yourself. / Proszę opowiedzieć o sobie.

A: Well, I graduated from (SGH) in 1999, then I started to work as (an accountant) in X-company. After 2 years I decided to leave that job, and I emigrated to GB for one year. During my residence in London, I worked as a shop assistant, but in a short period of time, as a result of my hard work, I've been/was promoted for/to a position of a manager. Despite being satisfied with my salary in GB, I decided to come back to Poland, and search for a job. / Ukończyłem SGH w 1999 roku, następnie rozpocząłem pracę w firmie X na stanowisku księgowego. Po dwóch latach zdecydowałem się rzucić pracę i wyemigrowałem do Wielkiej Brytanii na rok. W trakcie pobytu w Londynie pracowałem jako sprzedawca w sklepie, ale w krótkim czasie, dzięki ciężkiej pracy, awansowałem na stanowisko menedżera. Pomimo satysfakcjonującej pensji, jaką dostawałem w Wielkiej Brytanii, zdecydowałem się wrócić do Polski i poszukać tu pracy.

I:I see. Could you tell me, why you left your last job in GB? / Rozumiem. Czy mógłby pan powiedzieć, dlaczego opuścił pan pracę w Wielkiej Brytanii?

A: Frankly speaking it was because of the fact that my key responsibilities weren't suitable to my professional qualifications. I knew that I could do something more demanding. / Szczerze mówiąc, stało się tak, gdyż moje główne obowiązki nie odpowiadały moim zawodowym kwalifikacjom. Wiedziałem, że mógłbym robić coś bardziej wymagającego (ambitniejszego).

I:So you probably think, that you have high ability to work under pressure? / Tak więc prawdopodobnie uważa pan, że ma pan umiejętność pracy pod wpływem stresu?

A: Yes, I do think so. / Tak, tak właśnie uważam.

I:Do you consider yourself successful? / Czy uważa się pan za osobę odnoszącą sukcesy?

A: Definitely. In my last job I had many difficult situations, but thanks to my creative thinking and reliable work I managed to solve all the problems. / Oczywiście. W mojej poprzedniej pracy stykałem się z wieloma trudnymi sytuacjami, ale dzięki kreatywnemu myśleniu i rzetelnej pracy udawało mi się rozwiązywać wszystkie problemy.

I:Are you willing to work overtime? / Czy dopuszcza pan możliwość pracy w nadgodzinach?

A: I don't see any problem with that. Moreover, I think nowadays it's quite normal to work longer, if you want to be successful. / Nie widzę tutaj problemu. Poza tym myślę, że w dzisiejszych czasach dłuższy pobyt w pracy jest czymś naturalnym, jeśli zamierza się odnieść sukces.

I: How long would you expect to work for us if we hire you? / Jak długo zamierza pan pracować w naszej firmie?

A: I think, if our cooperation went well, I would like to stay in your company as long as possible, especially if there is an opportunity of personal development and promotion prospects. / Myślę, że jeśli nasza współpraca ułoży się dobrze, chciałbym pozostać w firmie tak długo, jak to możliwe, zwłaszcza jeśli istnieje możliwość osobistego rozwoju i perspektywa awansu.

I:Ok, but you haven't got any experience on similar position. How do you propose to compensate for your lack of experience? / Dobrze, ale nie ma pan żadnego doświadczenia na podobnym stanowisku. Jaki ma pan pomysł na zrekompensowanie braku doświadczenia?

A: In fact, you may think that a person like me might be a problem since it will take some time till my qualifications compensate, but I'm very diligent and willing to learn so I'll do my best to make up for. / Faktycznie, może pan uważać, że osoba taka jak ja może stanowić problem, ponieważ zdobycie nowych kwalifikacji zajmie trochę czasu, ale jestem pracowity i chętny do nauki, więc zrobię co w mojej mocy, by się wyszkolić.

I:Do you have any questions to me? / Czy ma pan jakieś pytania do mnie?

A: To tell you the truth, I (I've already) visited your website, when I was considering where to apply for the job. Furthermore, I know someone who works for you, so I think I know the most important/needed information about Y - company and the position that I'm applying for. / Szczerze mówiąc, kiedy rozważałem, gdzie będę składał swoje aplikacje, odwiedziłem państwa stronę internetową. Ponadto znam osobę, która dla państwa pracuje, więc myślę, że znam najważniejsze informacje o firmie Y i o tym stanowisku.

I:Thank you very much for coming/visiting us. We'll call you on Monday. / Dziękuję bardzo za przyjście. Zadzwonimy do pana w poniedziałek.

A: Ok. Thank you very much. Good bye. / Dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.

O CO MOŻE ZAPYTAĆ PRACODAWCA

General questions - pytania ogólne:

1. Tell me something about yourself. - Powiedz mi coś o sobie.

2. What do you do in your spare time? - Co pani/pan robi w wolnym czasie?

Previous job - poprzednia praca:

1. Why did you leave your last job? - Dlaczego pani/pan postanowiła opuścić poprzedniego pracodawcę?

2. Why do you want to leave your current position? - Dlaczego pani/pan pragnie opuścić swą obecną pozycję/firmę?

3. Describe a typical day at your present position. - Bardzo proszę o opisanie typowego dnia pracy w pani/pana obecnej firmie.

Your features - cechy osobowości:

1. What is your greatest strength? - Co jest pani/pana największą zaletą?

2. What would your previous superior say your strongest point is? - Co byłoby największym atutem wymienionym przez pani/pana przełożonego?

3. What would your previous superior say your weakest point is? - Co byłoby największą wadą wymienioną przez pani/pana przełożonego?

4. Do you consider yourself successful? - Czy uważa pani/pan siebie za osobę odnoszącą sukcesy?

5. Tell me about your ability to work under pressure. - Proszę opowiedzieć o swej umiejętności pracy pod wpływem stresu.

6. What is your greatest failure? - Jaka jest pani/pana największa porażka?

7. What have you learned from mistakes at work? - Czego pani/pan nauczył/a się z popełnionych błędów?

8. What has been your biggest professional disappointment? - Jakie jest pani/pana największe rozczarowanie zawodowe?

9. What motivates you to do your best at work? - Co najbardziej motywuje panią/pana w pracy?

10. Describe your preferred management style. - Proszę opisać preferowany styl zarządzania.

11. Are you analytical? Give us one example of your analytical abilities. - Czy pani/pan jest typem analityka? Proszę podać przykład swych analitycznych możliwości.

Future Employer - Przyszły pracodawca:

1. What do you know about this company? - Co pani/pan wie o naszej firmie?

2. Why do you want to work for this company? - Dlaczego pani/pan chciałaby/chciałby pracować w naszej firmie?

3. What experience do you have in this field? - Jakie ma pani/pan doświadczenie w tej dziedzinie?

4. Why should we hire you? - Dlaczego powinniśmy panią/pana zatrudnić?

5. How long would you expect to work for us if we hire you? - Jak długo pani/pan zamierza pracować w naszej firmie?

6. Do you know anyone who works for us? - Czy zna pani/pan kogoś, kto pracuje w naszej firmie?

7. What kind of salary do you expect? - Jakiego wynagrodzenia pani/pan oczekuje?

8. Do you think you are overqualified for this position? - Czy uważa się pani/pan za osobę zbyt wysoko wykwalifikowaną na to stanowisko?

9. What do you propose to compensate for your lack of experience? - Jaki ma pani/pan pomysł na zrekompensowanie braku doświadczenia?

Others - inne:

1. What are your long term career goals? - Jakie są pani/pana długoterminowe cele zawodowe?

2. How do you picture your career in 3 years from now? - Jak pani/pan widzi swą sytuację zawodową za trzy lata?

3. What may your workmates think about you? - Co współpracownicy mogą myśleć o pani/panu?

4. What irritates you about your workmates? - Co najbardziej denerwuje panią/pana we współpracy z innymi?

5. What professional accomplishment are you the most proud of? - Z jakiego osiągnięcia jest pani/pana najbardziej dumna/y?

6. Are you a team player? - Czy dobrze czuje się pani/pan w pracy zespołowej?

7. What is your philosophy towards work? - Jaka jest pani/pana filozofia w stosunku do pracy?

8. What would you do if you had enough money to retire right now? - Co by pani/pan zrobił/a, gdyby miał/a wystarczająco dużo pieniędzy, aby przejść w chwili obecnej na emeryturę?

9. Are you willing to work overtime? - Czy dopuszcza pani/pan możliwość pracy w nadgodzinach?

10. What qualities do you look for in your future boss? - Jakich cech oczekuje pani/pan od swego przyszłego przełożonego?

11. Do you have any questions to me? - Czy ma pani/pan pytania do mnie?

Questions to ask during an interview - Pytania do zadania podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

1. Can you tell me something more about the company? - Czy mógłbym/mogłabym dowiedzieć się nieco więcej na temat państwa firmy?

2. How will my performance be assessed? - W jaki sposób będzie mierzona moja praca?

3. What are the skills that you consider important for this job? - Jakie umiejętności uważa pani/pan za ważne w tej pracy?

4. Do you have a complete job description for this post? - Czy mają państwo opis stanowiska pracy?

5. What kind of management style does your company promote? - Jaki jest przewodni styl zarządzania w państwa firmie?

SŁOWNIK

• bonus - premia

• commission - prowizja

• employee - pracownik

• employer - pracodawca

• graduate from - ukończyć szkołę

• key responsibilities - główne obowiązki

• maternity leave - urlop macierzyński

• notice - wymówienie

• performance appraisals - ocena wyników pracy

• promotion - awans

• prospects - perspektywy

• qualifications - kwalifikacje zawodowe

• sick leave - zwolnienie lekarskie

Useful adjectives - przydatne przymiotniki

• być doświadczonym w - to be experienced in

• komunikatywny - communicative

• kompetentny - competent, qualified

• kreatywny - creative

• kulturalny - well-bred

• lojalny - loyal

• pracowity - diligent, hard-working

• pracownik wykwalifikowany/niewykwalifikowany - a skilled, a qualified/an unskilled worker

• rzetelny - reliable

• sumienny - diligent

• uczciwy - honest

• uprzejmy - courteous, polite

Jak podnieść wartość wypowiedzi:

Useful to contrast (w celu rozróżnienia):

• although - chociaż

• despite - pomimo

• however - jednakże

• in contrast - natomiast

• in spite of - mimo że

• nevertheless - niemniej jednak

• on the other hand - z drugiej strony

• regardless of - niezależnie

Useful to add or show sequence (dla porządku wypowiedzi):

• finally - w końcu

• firstly - po pierwsze

• furthermore - ponadto

• in addition - w dodatku

• moreover - poza tym

• what's more - co więcej

Useful to emphasize (w celu podkreślenia):

• as a matter of fact - właściwie, prawdę mówiąc

• for instance - na przykład

• frankly (speaking) - szczerze mówiąc

• in fact - faktycznie

• obviously - oczywiście

• to tell (you) the truth - szczerze mówiąc

Useful to show cause or effect (w celu pokazania związku przyczynowo-skutkowego):

• as a result - na skutek

• because of - z powodu

• consequently - w rezultacie

• that's why - dlatego

• thus - tak więc

Useful to indicate time (w celu nadania znaczenia w czasie):

• as soon as - jak tylko

• currently - obecnie

• formerly - poprzednio

• recently - ostatnio

• simultaneously - jednocześnie

Useful to summarize, or conclude (w celu podsumowania):

• basically - zasadniczo

• in a few words - w kilku słowach

• therefore - dlatego

• to summarize - podsumowując

• to sum up - podsumowując

Materiał przygotowany przez szkołę Teacher's One!

www.teachersone.pl,

office@teachersone.pl