Coraz częściej rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy prowadzone są po angielsku. Nie dotyczy to tylko firm zagranicznych, ale również polskich. Sama znajomość języka jednak nie wystarczy, aby zrobić dobre wrażenie na pracodawcy.
Osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne w języku obcym obok umiejętności językowych sprawdzają, czy kandydat przygotował się na spotkanie. Dlatego przed rozmową warto jak najwięcej dowiedzieć się o danej firmie, np. od kiedy istnieje, czym się zajmuje, ile osób zatrudnia. Jej przedstawiciel może zapytać bowiem o opinię o ostatnim produkcie, kampanii reklamowej, opiniach w mediach, otrzymanej nagrodzie.
Dużo informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy. Większość z nich jest już po angielsku, zatem jednocześnie można zadbać o przyswojenie zwrotów wykorzystywanych także przez pracodawcę.
Aby ułatwić przygotowanie się do takiej rozmowy, przedstawiamy pytania i słówka najczęściej pojawiające się na rozmowach o pracę.
JAK MOŻE WYGLĄDAĆ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Interviewer: Good morning, my name is Thomas Jones. You are Mr John Smith, is that correct? You have applied for......... position? / Witam, nazywam się Thomas Jones. Pan John Smith, zgadza się? Stara się pan o pracę jako...?
Applicant: Yes, Mr Jones, that's correct. /Tak, zgadza się.
I: Please, tell me something about yourself. / Proszę opowiedzieć o sobie.
A: Well, I graduated from (SGH) in 1999, then I started to work as (an accountant) in X-company. After 2 years I decided to leave that job, and I emigrated to GB for one year. During my residence in London, I worked as a shop assistant, but in a short period of time, as a result of my hard work, I've been/was promoted for/to a position of a manager. Despite being satisfied with my salary in GB, I decided to come back to Poland, and search for a job. / Ukończyłem SGH w 1999 roku, następnie rozpocząłem pracę w firmie X na stanowisku księgowego. Po dwóch latach zdecydowałem się rzucić pracę i wyemigrowałem do Wielkiej Brytanii na rok. W trakcie pobytu w Londynie pracowałem jako sprzedawca w sklepie, ale w krótkim czasie, dzięki ciężkiej pracy, awansowałem na stanowisko menedżera. Pomimo satysfakcjonującej pensji, jaką dostawałem w Wielkiej Brytanii, zdecydowałem się wrócić do Polski i poszukać tu pracy.
I:I see. Could you tell me, why you left your last job in GB? / Rozumiem. Czy mógłby pan powiedzieć, dlaczego opuścił pan pracę w Wielkiej Brytanii?
A: Frankly speaking it was because of the fact that my key responsibilities weren't suitable to my professional qualifications. I knew that I could do something more demanding. / Szczerze mówiąc, stało się tak, gdyż moje główne obowiązki nie odpowiadały moim zawodowym kwalifikacjom. Wiedziałem, że mógłbym robić coś bardziej wymagającego (ambitniejszego).
I:So you probably think, that you have high ability to work under pressure? / Tak więc prawdopodobnie uważa pan, że ma pan umiejętność pracy pod wpływem stresu?
A: Yes, I do think so. / Tak, tak właśnie uważam.
I:Do you consider yourself successful? / Czy uważa się pan za osobę odnoszącą sukcesy?
A: Definitely. In my last job I had many difficult situations, but thanks to my creative thinking and reliable work I managed to solve all the problems. / Oczywiście. W mojej poprzedniej pracy stykałem się z wieloma trudnymi sytuacjami, ale dzięki kreatywnemu myśleniu i rzetelnej pracy udawało mi się rozwiązywać wszystkie problemy.
I:Are you willing to work overtime? / Czy dopuszcza pan możliwość pracy w nadgodzinach?
A: I don't see any problem with that. Moreover, I think nowadays it's quite normal to work longer, if you want to be successful. / Nie widzę tutaj problemu. Poza tym myślę, że w dzisiejszych czasach dłuższy pobyt w pracy jest czymś naturalnym, jeśli zamierza się odnieść sukces.
I: How long would you expect to work for us if we hire you? / Jak długo zamierza pan pracować w naszej firmie?
A: I think, if our cooperation went well, I would like to stay in your company as long as possible, especially if there is an opportunity of personal development and promotion prospects. / Myślę, że jeśli nasza współpraca ułoży się dobrze, chciałbym pozostać w firmie tak długo, jak to możliwe, zwłaszcza jeśli istnieje możliwość osobistego rozwoju i perspektywa awansu.
I:Ok, but you haven't got any experience on similar position. How do you propose to compensate for your lack of experience? / Dobrze, ale nie ma pan żadnego doświadczenia na podobnym stanowisku. Jaki ma pan pomysł na zrekompensowanie braku doświadczenia?
A: In fact, you may think that a person like me might be a problem since it will take some time till my qualifications compensate, but I'm very diligent and willing to learn so I'll do my best to make up for. / Faktycznie, może pan uważać, że osoba taka jak ja może stanowić problem, ponieważ zdobycie nowych kwalifikacji zajmie trochę czasu, ale jestem pracowity i chętny do nauki, więc zrobię co w mojej mocy, by się wyszkolić.
I:Do you have any questions to me? / Czy ma pan jakieś pytania do mnie?
A: To tell you the truth, I (I've already) visited your website, when I was considering where to apply for the job. Furthermore, I know someone who works for you, so I think I know the most important/needed information about Y - company and the position that I'm applying for. / Szczerze mówiąc, kiedy rozważałem, gdzie będę składał swoje aplikacje, odwiedziłem państwa stronę internetową. Ponadto znam osobę, która dla państwa pracuje, więc myślę, że znam najważniejsze informacje o firmie Y i o tym stanowisku.
I:Thank you very much for coming/visiting us. We'll call you on Monday. / Dziękuję bardzo za przyjście. Zadzwonimy do pana w poniedziałek.
A: Ok. Thank you very much. Good bye. / Dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
O CO MOŻE ZAPYTAĆ PRACODAWCA

General questions - pytania ogólne:

1. Tell me something about yourself. - Powiedz mi coś o sobie.
2. What do you do in your spare time? - Co pani/pan robi w wolnym czasie?

Previous job - poprzednia praca:

1. Why did you leave your last job? - Dlaczego pani/pan postanowiła opuścić poprzedniego pracodawcę?
2. Why do you want to leave your current position? - Dlaczego pani/pan pragnie opuścić swą obecną pozycję/firmę?
3. Describe a typical day at your present position. - Bardzo proszę o opisanie typowego dnia pracy w pani/pana obecnej firmie.

Your features - cechy osobowości:

1. What is your greatest strength? - Co jest pani/pana największą zaletą?
2. What would your previous superior say your strongest point is? - Co byłoby największym atutem wymienionym przez pani/pana przełożonego?
3. What would your previous superior say your weakest point is? - Co byłoby największą wadą wymienioną przez pani/pana przełożonego?
4. Do you consider yourself successful? - Czy uważa pani/pan siebie za osobę odnoszącą sukcesy?
5. Tell me about your ability to work under pressure. - Proszę opowiedzieć o swej umiejętności pracy pod wpływem stresu.
6. What is your greatest failure? - Jaka jest pani/pana największa porażka?
7. What have you learned from mistakes at work? - Czego pani/pan nauczył/a się z popełnionych błędów?
8. What has been your biggest professional disappointment? - Jakie jest pani/pana największe rozczarowanie zawodowe?
9. What motivates you to do your best at work? - Co najbardziej motywuje panią/pana w pracy?
10. Describe your preferred management style. - Proszę opisać preferowany styl zarządzania.
11. Are you analytical? Give us one example of your analytical abilities. - Czy pani/pan jest typem analityka? Proszę podać przykład swych analitycznych możliwości.

Future Employer - Przyszły pracodawca:

1. What do you know about this company? - Co pani/pan wie o naszej firmie?
2. Why do you want to work for this company? - Dlaczego pani/pan chciałaby/chciałby pracować w naszej firmie?
3. What experience do you have in this field? - Jakie ma pani/pan doświadczenie w tej dziedzinie?
4. Why should we hire you? - Dlaczego powinniśmy panią/pana zatrudnić?
5. How long would you expect to work for us if we hire you? - Jak długo pani/pan zamierza pracować w naszej firmie?
6. Do you know anyone who works for us? - Czy zna pani/pan kogoś, kto pracuje w naszej firmie?
7. What kind of salary do you expect? - Jakiego wynagrodzenia pani/pan oczekuje?
8. Do you think you are overqualified for this position? - Czy uważa się pani/pan za osobę zbyt wysoko wykwalifikowaną na to stanowisko?
9. What do you propose to compensate for your lack of experience? - Jaki ma pani/pan pomysł na zrekompensowanie braku doświadczenia?

Others - inne:

1. What are your long term career goals? - Jakie są pani/pana długoterminowe cele zawodowe?
2. How do you picture your career in 3 years from now? - Jak pani/pan widzi swą sytuację zawodową za trzy lata?
3. What may your workmates think about you? - Co współpracownicy mogą myśleć o pani/panu?
4. What irritates you about your workmates? - Co najbardziej denerwuje panią/pana we współpracy z innymi?
5. What professional accomplishment are you the most proud of? - Z jakiego osiągnięcia jest pani/pana najbardziej dumna/y?
6. Are you a team player? - Czy dobrze czuje się pani/pan w pracy zespołowej?
7. What is your philosophy towards work? - Jaka jest pani/pana filozofia w stosunku do pracy?
8. What would you do if you had enough money to retire right now? - Co by pani/pan zrobił/a, gdyby miał/a wystarczająco dużo pieniędzy, aby przejść w chwili obecnej na emeryturę?
9. Are you willing to work overtime? - Czy dopuszcza pani/pan możliwość pracy w nadgodzinach?
10. What qualities do you look for in your future boss? - Jakich cech oczekuje pani/pan od swego przyszłego przełożonego?
11. Do you have any questions to me? - Czy ma pani/pan pytania do mnie?

Questions to ask during an interview - Pytania do zadania podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

1. Can you tell me something more about the company? - Czy mógłbym/mogłabym dowiedzieć się nieco więcej na temat państwa firmy?
2. How will my performance be assessed? - W jaki sposób będzie mierzona moja praca?
3. What are the skills that you consider important for this job? - Jakie umiejętności uważa pani/pan za ważne w tej pracy?
4. Do you have a complete job description for this post? - Czy mają państwo opis stanowiska pracy?
5. What kind of management style does your company promote? - Jaki jest przewodni styl zarządzania w państwa firmie?
SŁOWNIK
• bonus - premia
• commission - prowizja
• employee - pracownik
• employer - pracodawca
• graduate from - ukończyć szkołę
• key responsibilities - główne obowiązki
• maternity leave - urlop macierzyński
• notice - wymówienie
• performance appraisals - ocena wyników pracy
• promotion - awans
• prospects - perspektywy
• qualifications - kwalifikacje zawodowe
• sick leave - zwolnienie lekarskie

Useful adjectives - przydatne przymiotniki

• być doświadczonym w - to be experienced in
• komunikatywny - communicative
• kompetentny - competent, qualified
• kreatywny - creative
• kulturalny - well-bred
• lojalny - loyal
• pracowity - diligent, hard-working
• pracownik wykwalifikowany/niewykwalifikowany - a skilled, a qualified/an unskilled worker
• rzetelny - reliable
• sumienny - diligent
• uczciwy - honest
• uprzejmy - courteous, polite

Jak podnieść wartość wypowiedzi:

Useful to contrast (w celu rozróżnienia):
• although - chociaż
• despite - pomimo
• however - jednakże
• in contrast - natomiast
• in spite of - mimo że
• nevertheless - niemniej jednak
• on the other hand - z drugiej strony
• regardless of - niezależnie
Useful to add or show sequence (dla porządku wypowiedzi):
• finally - w końcu
• firstly - po pierwsze
• furthermore - ponadto
• in addition - w dodatku
• moreover - poza tym
• what's more - co więcej
Useful to emphasize (w celu podkreślenia):
• as a matter of fact - właściwie, prawdę mówiąc
• for instance - na przykład
• frankly (speaking) - szczerze mówiąc
• in fact - faktycznie
• obviously - oczywiście
• to tell (you) the truth - szczerze mówiąc
Useful to show cause or effect (w celu pokazania związku przyczynowo-skutkowego):
• as a result - na skutek
• because of - z powodu
• consequently - w rezultacie
• that's why - dlatego
• thus - tak więc
Useful to indicate time (w celu nadania znaczenia w czasie):
• as soon as - jak tylko
• currently - obecnie
• formerly - poprzednio
• recently - ostatnio
• simultaneously - jednocześnie
Useful to summarize, or conclude (w celu podsumowania):
• basically - zasadniczo
• in a few words - w kilku słowach
• therefore - dlatego
• to summarize - podsumowując
• to sum up - podsumowując
Materiał przygotowany przez szkołę Teacher's One!