Planując swoją karierę, warto sprawdzić, jak szybko można uzyskać uprawnienia do wykonywania danego zawodu i jego dostępność. Osoby myślące o karierze w rachunkowości czy księgowości powinny wiedzieć, że najlepiej zarabiają biegli rewidenci, najwięcej ofert pracy jest dla księgowych, a aby zostać doradcą podatkowym trzeba zdać specjalny egzamin. Wszystkie te zawody są jednak podobne do siebie, a mając jedne uprawnienia zawodowe, szybko można zdobyć inne.

W Polsce nie ma przepisów określających wymagania stawiane kandydatom na księgowych, samodzielnych księgowych czy głównych księgowych, z wyjątkiem głównych księgowych jednostek budżetowych. Wymagania wobec kandydatów na stanowisko księgowego definiują więc pracodawcy. Wiedzę teoretyczną niezbędną do pracy w zawodzie księgowego można zdobyć podczas studiów wyższych (kierunki związane z ekonomią, finansami, rachunkowością), na studiach podyplomowych lub specjalistycznych kursach organizowanych np. przez stowarzyszenia (np. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce), fundacje (np. Fundację Rozwoju Rachunkowości) i prywatne firmy szkoleniowe (np. INFOR Training). Niezbędnym uzupełnieniem edukacji jest lektura czasopism specjalistycznych (np. Rachunkowość i Księgowość).

Każdy, kto chce zostać doradcą podatkowym, biegłym rewidentem czy usługowo poprowadzić księgi rachunkowe, musi zdobyć specjalne uprawnienia.

Najszybciej można zostać doradcą podatkowym. Aby zostać dopuszczonym do państwowego egzaminu, wystarczy mieć ukończone studia magisterskie oraz odbyć dwuletnią praktykę. Osoby, które zdały ten egzamin, podkreślają jednak, że jest on bardzo trudny.

Kandydaci na biegłych rewidentów muszą poza studiami odbyć trzyletnią praktykę, w tym dwuletnią pod kierunkiem biegłego rewidenta, i przystąpić także do trudnego egzaminu.

Z kolei osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, muszą wybrać studia ekonomiczne o specjalności rachunkowość i odbyć trzyletnią praktykę albo zdobyć wykształcenie średnie (niekoniecznie ekonomiczne) i zdać egzamin na certyfikat księgowy. Wydaje go minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Drogę do międzynarodowej kariery otwiera dyplom ACCA wydawany przez brytyjskie Association of Chartered Certified Accountants. Poświadczą pogłębioną znajomość finansów i rachunkowości, a także umiejętności w zakresie organizacji i strategii nowoczesnego zarządzania. Zdobycie kwalifikacji ACCA wymaga zdania 14 egzaminów - z części zwalnia ukończenie niektórych kierunków finansowych. Średni czas uzyskania kwalifikacji to dwa lata, a minimalny koszt to 6,5 tys. zł - tyle trzeba zapłacić za semestr kursu, egzaminy, rejestrację i członkostwo.

10,9 tys. osób figuruje na liście Ministerstwa Finansów jako doradcy podatkowi