Zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwać rodzinom, sąsiadom oraz ośrodkom pomocy społecznej, które pokryły koszty pogrzebu w razie śmierci osoby pobierającej świadczenie socjalne. Przewiduje to nowelizacja ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 późn. zm.). Zgodnie z przepisami, renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która z powodu niepełnosprawności jest całkowicie niezdolna do pracy od momentu osiągnięcia pełnoletności. Celem przeprowadzonej nowelizacji jest zapewnienie osobom pobierającym rentę socjalną zabezpieczenia pogrzebowego na takich samych zasadach jak dla osób objętych systemem ubezpieczenia społecznego.

Zasiłek pogrzebowy jest bowiem stałym elementem systemu zabezpieczenia emerytalno-rentowego. Także w sytuacji, gdy osoba zmarła nie jest objęta systemem emerytalno-rentowym (np. osoba niepracująca bez prawa do renty czy emerytury), koszty jej pogrzebu były zwracane osobie, która je faktycznie pokryła, jeśli był to członek najbliższej rodziny. Rodzina ta musiała jednak podlegać ubezpieczeniu społecznemu. W praktyce prawo do zasiłku pogrzebowego przysługiwało zdecydowanej większości osób pobierających rentę socjalną. Jednak niewielka grupa była pozbawiana środków na pokrycie kosztów ich pochówku. Nowelizacja zlikwiduje tę lukę prawną.

Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu, który rozpatrzy poprawki przyjęte przez Senat. Senatorowie uznali bowiem m.in., że ZUS musi mieć prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznania i wypłacania renty socjalnej oraz zasiłku pogrzebowego.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl