Osoby zaangażowane w tłumienie dążeń niepodległościowych Polaków zostaną pozbawione uprawnień kombatanckich. Przewiduje to przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o kombatantach, uczestnikach walki cywilnej lat 1914 - 1945, działaczach opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiarach represji systemów totalitarnych. Zmiana obecnie obowiązujących przepisów ustawy kombatanckiej ma doprowadzić do sytuacji, w której osoba służąca wyłącznie w Armii Czerwonej lub polskiej organizacji podziemnej, której cele były wymierzone w suwerenność, niepodległość i integralność Polski nie będzie mogła uzyskać statusu kombatanta.

Zdaniem autorów projektu taka bowiem działalność nie jest związana z walką o niepodległość Polski i dlatego nie powinna być honorowana specjalnymi przywilejami. Wykaz organizacji, których cele godziły w suwerenność i integralność Polski, sporządzi Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Jednak osoby, które uzyskały uprawnienia na mocy przepisów obecnie obowiązującej ustawy kombatanckiej, zachowają prawo do pobieranych dotychczasowych świadczeń i przywilejów.

Projekt zakłada także, że z uprawnień kombatanckich nie będą mogły korzystać osoby, które w ramach służby wojskowej lub służby w formacjach bezpieczeństwa zwalczały organizacje oraz osoby działające na rzecz suwerenności i niepodległości RP. Uprawnień przewidzianych w ustawie nie będą mogły posiadać również osoby, które dopuściły się zbrodni komunistycznej przewidzianej w ustawie o IPN oraz tajni współpracownicy aparatu bezpieczeństwa. Te przepisy nie miałyby jednak zastosowania do osób, które przeszły już proces weryfikacji uprawnień w latach 1991 - 2006 ze względu na ochronę praw nabytych. Dodatkowo kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznaje się prawo pozbawiania uprawnień kombatanckich osób, w przypadku których pojawią się nowe dowody świadczące o zbrodniczej działalności danej osoby, np. w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa, w sytuacji gdy upłynął już pięcioletni okres od wydania decyzji w kwestii uprawnień.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl