PROBLEM

Od dwóch lat przebywam na urlopie wychowawczym. Niedawno otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji zakładu pracy. Pracownicy, którzy w dniu likwidacji naszej fabryki pracowali, otrzymali już pieniądze. Nasz zakład pracy zatrudnia około stu osób. Czy w takim przypadku, chociaż jestem na wychowawczym, należy mi się odprawa pieniężna?

CZYTELNICY RADZĄ

Grześ: Skoro twoja firma upadła, masz do tego prawo, jeśli zostałaś zwolniona z pracy w ramach zwolnienia grupowego lub tzw. zwolnienia indywidualnego.

Ala: Warunkiem nabycia prawa do odprawy jest rozwiązanie umowy o pracę, a sama odprawa powinna zostać wypłacona najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY WYJAŚNIA

Odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.), przysługuje pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika w trybie przewidzianym ustawą. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 przepisy ustawy stosuje się tylko u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Mimo że stosunek pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego podlega szczególnej ochronie, pracodawca na podstawie art. 1861 k.p. oraz art. 7 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy, może wypowiedzieć lub rozwiązać z nim stosunek pracy z powodu likwidacji zakładu pracy. Ustawa ta nie przewiduje w art. 8 żadnych okoliczności wyłączających prawo do odprawy pieniężnej. Jeżeli zatem przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym jest likwidacja zakładu pracy, a pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to pracownicy tej w dniu rozwiązania stosunku pracy należy się odprawa pieniężna. Podstawę prawną nabycia prawa do odprawy stanowi art. 8 ust. 1 ustawy - w przypadku rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 1 (tj. w ramach zwolnienia grupowego), lub art. 10 ust. 1 - w razie rozwiązania umowy w ramach tzw. zwolnienia indywidualnego (art. 10 ust. 1 przewiduje, że art. 8 stosuje się w tym wypadku odpowiednio).

Jeżeli natomiast pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, ustawa ta nie ma zastosowania - nie przysługuje zatem odprawa.

BW