Środki komunikacji elektronicznej coraz częściej służą przekazywaniu efektów pracy osób wykonujących ją na podstawie umów cywilnoprawnych, np. przekazanie projektu czy artykułu powstałego w ramach realizacji umowy o dzieło. Przy tego rodzaju umowach kontakt osobisty między pracodawcą a pracownikiem nie jest konieczny, wystarcza telefon, internet czy fax. Przy użyciu tych środków dzieło czy usługa jest zamawiana, a następnie przekazywana po realizacji. Nie ma znaczenia, że zamawiający jest ze Szczecina, a wykonawca z Rzeszowa. Na tej zasadzie od lat rozwijają się sklepy internetowe i internetowe serwisy aukcyjne. Jeżeli licytowane są przedmioty, to dlaczego nie licytować usług czy wykonania konkretnego dzieła? W odpowiedzi na to pytanie powstaje Internetowa Aukcja Zleceń (www.intauz.eu). Jest to instytucja nowatorska, której oferta jest w przygotowaniu.

Co to jest INTAUZ

INTAUZ nie będzie portalem z listą ofert pracy, jakie od lat funkcjonują, czy systemem do przetwarzania CV, ale serwisem aukcyjnym on-line, umożliwiającym użytkownikom oferowanie on-line swoich usług lub zamawianie usług. System INTAUZ będzie spełniać wymagania bezpieczeństwa oraz zapewniać pracę w systemie 24 godzin na dobę 7 dni w tygodniu. Dzięki INTAUZ można znaleźć najbardziej odpowiadającą ofertę wykonania zlecenia/dzieła po najniższych kosztach. Zasady przeprowadzania aukcji określa regulamin serwisu.

Wykonawca będzie mógł pracować w domu albo w innym dowolnym miejscu, w wybranym przez siebie terminie. Możliwa będzie wymiana zleceń. Usługodawca zleci wykonanie pracy i sam wybierze najlepszą ofertę. Natomiast usługobiorca będzie sam się reklamował i decydował, za jaką cenę wykona zlecenie/dzieło i w jakiej formie. INTAUZ automatycznie połączy odpowiednie zlecenia z odpowiednimi wykonawcami przez filtrowanie zleceń pracy/usług.

Najbardziej popularne oferty zleceń to: tłumaczenia, projekty geodezyjne, architektoniczne, graficzne, sporządzanie dokumentów, np. administracyjnych, księgowych, strategii promocji, biznesplanu, analiz, badań rynku, ekspertyz, umów.

Oferta INTAUZ

W trosce o wysoką jakość przeprowadzanych transakcji platforma INTAUZ obejmuje oprócz odpowiedniego miejsca do zamieszczenia oferty:

 •  dostęp do bazy danych ekspertów,
 •  dostęp do bazy ofert przez 24 godz./7 dni w tygodniu,
 •  wyszukiwanie ofert dla zainteresowanych,
 •  doradztwo w podpisaniu umowy - wzory umów (www.elastan.pl),
 •  rekomendację odpowiedniej umowy dla elastycznych form zatrudnienia (www.elastan.pl),
 •  generowanie przypomnień użytkownikom,
 •  zabezpieczenie płatności przez system typu ESCROW,
 •  szkolenia dla użytkowników,
 •  łatwość obsługi,
 •  możliwość składania reklamacji,
 •  proces mediacji pomiędzy użytkownikami.

Użytkownik serwisu

Użytkownikiem serwisu będzie mogła zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna, która dokona rejestracji w serwisie, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. Po zarejestrowaniu użytkownik będzie mógł uczestniczyć w aukcjach zarówno jako usługodawca, jak i usługobiorca. Rejestracja w serwisie polega na uzupełnieniu przez przyszłego użytkownika elektronicznego formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej serwisu, poprzez podanie wymaganych bądź również opcjonalnych danych użytkownika, w celu założenia konta użytkownika umożliwiającego dalsze korzystanie z usług serwisu. Użytkownik będzie zobowiązany do aktualizacji swoich danych. Organizator będzie mógł skreślić użytkownika, jeśli podał on niewłaściwe dane lub ich nie zaktualizował. Przewiduje się zobowiązanie każdego użytkownika do oświadczenia, że dołoży wszelkich starań, by platforma była wiarygodnym miejscem wymiany informacji i zleceń.

Aukcje internetowe

W ramach serwisu będzie prowadzonych kilka rodzajów aukcji: jednousługowe, wielousługowe, w przyszłości licytacja elektroniczna (dla użytkowników publicznych, czyli jednostek obowiązanych do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych). Aukcje będą miały charakter otwarty, tj. podawane w ramach serwisu przez użytkowników informacje o oferowanych przez nich usługach oraz ich cenach będą jawne oraz dostępne dla wszystkich odwiedzających strony internetowe serwisu. Organizator będzie mógł zablokować aukcję w przypadku:

 •  łamania przez użytkownika postanowień regulaminu serwisu,
 •  działania na szkodę serwisu lub jego użytkowników,
 •  innych działań rażąco naruszających interesy organizatora.

PRZYKŁAD

RODZAJ UMOWY

W wyniku aukcji strony zawarły umowę zlecenia, jednakże sposób jej wykonania był identyczny jak w przypadku zawarcia umowy o pracę. W sytuacji zakwestionowania prawidłowości zawarcia umowy pracodawca nie może domagać się od INTAUZ odszkodowania.

JAK FUNKCJONUJE MODUŁ USŁUG INTERAKTYWNYCH

Interfejs usługobiorcy

 •  Zalogowanie do systemu z rolą usługobiorcy,
 •  Dodanie nowej oferty dla zlecenia pracy,
 •  Przeglądanie zleceń pracy wg kategorii,
 •  Wyszukiwanie zleceń pracy,
 •  Przeglądanie zleceniodawców ich ocen i komentarzy,
 •  Wysłanie dokumentów do zleceniodawcy,
 •  Poinformowanie znajomych o zleceniu.

Interfejs usługodawcy

 •  Zalogowanie do systemu z rolą usługodawcy,
 •  Dodanie nowego zlecenia pracy,
 •  Wybór ręczny lub automatu do wyboru odpowiedniej oferty,
 •  Przeglądanie zleceniobiorców, ich ocen i komentarzy,
 •  Wpłata/wypłata zabezpieczenia płatności transakcji,
 •  Przekazanie pracy,
 •  Zatwierdzenie lub odrzucenie wykonania,
 •  Moduł reklamowania wykonanej usługi.

Aukcję rozpocznie zamieszczenie na serwisie oferty zamówienia usługi lub świadczenia usługi, a w przypadku licytacji elektronicznej - od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu przez użytkownika publicznego będzie polegało na uzupełnieniu specjalnego formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej serwisu poprzez podanie informacji wymaganych zgodnie z przepisem art. 75 ust. 2 prawa zamówień publicznych. Użytkownik publiczny, wypełniając formularz elektroniczny zgodnie z regulaminem serwisu, będzie miał możliwość dołączenia do ogłoszenia o zamówieniu wzoru umowy o świadczenie usług w rozumieniu przepisu art. 75 ust. 2 prawa zamówień publicznych. Użytkownik publiczny poprowadzi licytację elektroniczną z zachowaniem przepisów prawa zamówień publicznych, którą poprzedzi zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu.

Zamieszczona oferta nie może mieć charakteru reklamy i zawierać treści niedozwolonych prawem lub niezgodnych z dobrymi obyczajami. Ponadto niedozwolone będzie oferowanie usług polegających na poszukiwaniu ofert zamieszczonych na INTAUZ. W przypadku naruszenia tych ograniczeń regulamin uprawnia organizatora do usunięcia oferty lub użytkownika.

Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta z chwilą wyboru odpowiedzi na ofertę zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie. Strony umowy będą mogły ustalić zapłatę wynagrodzenia jako płatność dokonywaną z góry bądź z dołu, jak również będą mogły zabezpieczyć płatność wynagrodzenia poprzez dokonanie wyboru zapłaty wynagrodzenia w systemie typu ESCROW. Po wykonaniu każdej umowy obie strony wystawią sobie nawzajem komentarze i oceny. Należy podkreślić, że za rodzaj wybranej umowy odpowiadają wyłącznie uczestnicy aukcji.

Regulamin INTAUZ

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalnego wykorzystania serwisu opracowano regulamin INTAUZ. Oprócz zasad dotyczących rejestracji i przeprowadzania aukcji określono w nim:

 •  zasady odbioru i wykonania usług,
 •  zgłaszanie i realizację reklamacji (usługodawca i usługobiorca mogą negocjować warunki realizacji reklamacji),
 •  reklamacje usług serwisu,
 •  że wszelkie spory cywilnoprawne powstałe pomiędzy użytkownikami w związku z realizacją umowy o świadczenie usług użytkownicy poddają mediacji w rozumieniu przepisów art. 1831-18315 kodeksu postępowania cywilnego.

Zapraszamy do zarejestrowania się w serwisie: www.intauz.eu

EWA DRZEWIECKA

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 75 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

■  Art. 1831-18315 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).