Nie
ZUS może zaliczyć do wymaganego do przyznania emerytury stażu jedynie te okresy, w których renta była pobierana. Nie ma natomiast możliwości uwzględnienia okresów, w których prawo do renty wprawdzie istniało, ale było zawieszone np. w związku z osiąganiem wysokich przychodów. Dlatego też, w pani przypadku ZUS zaliczy, oprócz okresów składkowych i nieskładkowych, jedynie rok pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, a nie uwzględni dwóch lat, w których prawo do tego świadczenia było zawieszone.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 10a, ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).