PROBLEM

Bezpośrednio po studiach rozpocząłem pracę w szkole. Już po podpisaniu umowy o pracę otrzymałem propozycję kilkutygodniowego wyjazdu za granicę. Wyjazd ten ma związek z moimi studiami. Ponieważ jestem młodym pracownikiem, nie wiem, kiedy mogę otrzymać urlop wypoczynkowy. Dyrektor szkoły twierdzi, że sprawa urlopów wypoczynkowych nauczycieli zatrudnionych w tzw. placówkach feryjnych uregulowana jest w Karcie Nauczyciela i dlatego do nich nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy. Czy ma rację? Czy faktycznie wyjazd będę musiał przełożyć dopiero na okres ferii międzysemestralnych lub wakacji?

CZYTELNICY RADZĄ

GROSS: Nauczyciel musi odpocząć. Dlatego ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. Jednak nie może go brać, kiedy chce.

AGATA: Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż dziesieć miesięcy w szkole, w której są ferie, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

PIP WYJAŚNIA

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, określa ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 późn. zm.). Zgodnie z nią nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nauczyciel w tym czasie może być zobowiązany przez dyrektora do przeprowadzania egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego oraz opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Jednak te czynności nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż siedem dni. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów w każdym następnym roku kalendarzowym. Warto także wiedzieć, że urlop nauczycieli zatrudnionych w szkołach tzw. feryjnych obejmuje wszystkie dni tygodnia, tj. niedziele, święta oraz dni wolne od pracy, liczony jest więc w tygodniach. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego np. z powodu kresowej służby wojskowej, nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za osiem tygodni w odniesieniu do nauczycieli.

Z uwagi na organizację pracy szkoły nauczyciele mogą być zatrudniani również na podstawie umów na czas określony. Urlop wypoczynkowy tym nauczycielom udzielany jest na podstawie Karty Nauczyciela, zgodnie z którą nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Nauczycielom zatrudnionym w placówkach, w których w organizacji pracy nie są przewidziane ferie szkolne (np. przedszkole, dom dziecka), przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni roboczych niezależnie od lat pracy i poziomu wykształcenia. Pozostałe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach nieferyjnych określa kodeks pracy.

BW