Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ma ona przede wszystkim uprościć procedury uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych pochodzących z innych państw Unii Europejskiej, ale zamierzających pracować w Polsce. Jolanta Szczypińska (PiS), sprawozdawcza sejmowej Komisji Zdrowia, powiedziała, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 20 października 2007 r.

Nowelizacja zakłada skrócenie czasu otrzymania potwierdzenia kwalifikacji zawodowych przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych. Zawiera ponadto definicję obywatela państw członkowskich UE, wprowadza pojęcie kształcenia klinicznego i kształcenia teoretycznego. Zakłada również skrócenie dla pielęgniarek, z tytułem licencjata, cyklu kształcenia na położną z trzech lat do 18 miesięcy.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, rejestr pielęgniarek i położnych z państw członkowskich UE prowadzić będzie właściwa okręgowa izba lekarska. Będzie on zawierał m.in. dane osobowe, datę urodzenia, nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zameldowania w rodzimym kraju oraz zamieszkania w Polsce. Izba może też zwrócić się do odpowiednich władz lub organizacji w danym kraju UE z wnioskiem o przedstawienie informacji potwierdzających, że pielęgniarka lub położna prowadzi swoją działalność zgodnie z prawem i że nie były na nią nałożone żadne kary dyscyplinarne lub sankcje karne.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl