PROBLEM CZYTELNIKA

EKSPERT WYJAŚNIA

AGNIESZKA KONARSKA

ekspert ds. prawa pracy

Zawierając umowę o pracę strony uzgadniają w jej treści rodzaj pracy. Dokładny wykaz ciążących na pracowniku obowiązków może być doprecyzowywany w tzw. zakresie obowiązków. Z czasem może on być zmieniany. Tryb dokonywania jego modyfikacji jest uzależniony od tego, jaki charakter ma zmiana zakresu obowiązków. Jeśli bowiem jest ona zgodna z rodzajem pracy, który został ustalony w umowie o pracę, to pracownik odmawiający akceptacji nowego zakresu obowiązków musi liczyć się z tym, że pracodawca może to potraktować jako odmowę wykonywania poleceń służbowych. Taka postawa pracownika może być uznana za naruszenie podstawowych obowiązków. To z kolei może skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.

W przypadku gdy nowy zakres obowiązków różni się od określonego w umowie rodzaju pracy, pracodawca powinien wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające. Jeśli pracownik odmówi przyjęcia zaproponowanych nowych warunków pracy, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

NASZA REKOMENDACJA

Czytelnik musi pamiętać o tym, że odmowa przyjęcia nowego zakresu obowiązków może prowadzić do rozwiązania umowy o pracę. Powinien więc dokładnie zastanowić się, zanim podejmie decyzję w tej sprawie.

Not. MONIKA BURZYŃSKA

Podstawa prawna

■ Art. 42, art. 52 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).