Warunkiem uzyskania kwalifikacji przyszłych doradców zawodowych oraz pośredników pracy będzie m.in. konieczność odbycia stażu adaptacyjnego. Ocena uzyskana po jego zakończeniu będzie potwierdzeniem przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu.

Takie rozwiązanie zakłada projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Jego przepisy będą mieć zastosowanie w przypadku, gdyby dana osoba nabyła umiejętności do wykonywania wspomnianych zawodów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwach należących do EFTA.

Zgodnie z projektem, aby możliwe było odbycie wspomnianego stażu, konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie do ministra pracy. Staże przeprowadzają powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Do 15 grudnia każdego roku muszą poinformować szefa resortu pracy o tym, czy mogą je przeprowadzić. Wykaz urzędów prowadzących staże powinien być udostępniony na stronie resortu pracy. Osoba zainteresowana może wybrać urząd pracy, w którym chce go odbyć.

Jeśli to minister pracy wskaże danej osobie urząd pracy, w którym ma odbyć staż, wówczas będzie on bezpłatny, realizowany na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z kolei w sytuacji gdy staż adaptacyjny będzie się odbywać w urzędzie pracy wskazanym przez zainteresowanego, wówczas może on być płatny, prowadzony na postawie umowy o pracę. Strony mogą też postanowić o tym, by odbywał się na podstawie umowy cywilnoprawnej i był bezpłatny.

Po odbyciu stażu i pozytywnej jego ocenie kandydat na doradcę zawodowego albo pośrednika pracy może przystąpić do testu umiejętności. Jest on przeprowadzany dwa razy w roku w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy. Test będzie opracowywany dla każdego kandydata indywidualnie.