Z emerytur pomostowych skorzystają wyłącznie osoby urodzone w latach 1949–1968. Będą też musiały wykonywać prace uznane za prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

Rząd proponuje, aby z emerytury pomostowej na pięć lat przed ukończeniem wieku emerytalnego korzystały osoby (czyli 55-letnia kobieta i 60-letni mężczyzna), które spełnią łącznie następujące warunki: 

- urodziły się po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r.,
- przed 1 stycznia 1999 r. były zatrudnione na stanowiskach i przy pracach wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.),
- wykonywały jedną z 50 prac wymienionych w wykazie rodzajów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze (pełna lista tych prac dostępna na www.gazetaprawna.pl),
- mają okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
- mają okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5–11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
- rozwiążą stosunek pracy. 

Wcześniej, bo na dziesięć lat przed ukończeniem wieku emerytalnego, z emerytury pomostowej skorzysta osoba, która oprócz wymienionych wyżej warunków: 

- wykonywała na statkach żeglugi powietrznej prace w szczególnym charakterze lub
- wykonywała w morskich portach handlowych oraz przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz tych portów prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, lub
- wykonywała w hutnictwie prace w szczególnych warunkach, lub
- wykonywała prace nurka, kesoniarza, rybaka morskiego lub prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest i robotach rozbiórkowych związanych z ich usuwaniem.

Ważne!  Prawo do emerytur pomostowych zyskają osoby, które w tzw. szkodliwych warunkach przepracowały minimum 15 lat. Osoby te będą też musiały posiadać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy

Taka konstrukcja uprawnień do wcześniejszych emerytur wypłacanych osobom wykonującym pracę w tzw. szkodliwych warunkach oznacza, że prawo do nich będzie mieć zdecydowanie mniej osób. Z 1,07 mln osób, które obecnie pracują w warunkach uprawniających do wcześniejszych emerytur, uprawnienia te zachowa 130 tys. osób. 

Rząd chce, aby emerytury pomostowe były finansowane z Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP). FEP będzie państwowym funduszem celowym, którego dysponentem będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ma on uzyskiwać dochody ze składek opłacanych przez pracodawców i z dotacji z budżetu oraz z odsetek z lokat aktywów FEP w pierwszych latach jego funkcjonowania. Składki będą opłacane przez pracodawców za pracownika zgłoszonego do rejestru ubezpieczonych, który: 

- urodził się po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.,
- przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
- wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które zostały wymienione w wykazie. 

Składka na emerytury pomostowe ma wynosić 3 proc., a podstawę jej wymiaru będą stanowiły składniki wchodzące do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (najczęściej pensje brutto). Składki będą opłacane przez pracodawców od 1 stycznia 2010 r.