Osobą podejmującą ostateczną decyzję w sprawie przyznania motywacyjnej premii integracyjnej jest kierownik Centrum Integracji Społecznej. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. nr 122, poz. 1143 z późn. zm.), uczestnikom zajęć organizowanych przez CIS można przyznać premię integracyjną. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Centrum, biorąc pod uwagę aktywną postawę i postępy w integracji zawodowej i społecznej. Premia nie może przekroczyć 20 proc. świadczenia integracyjnego, czyli kwoty 108 zł. Środki na jej wypłatę muszą pochodzić z dochodów uzyskiwanych przez CIS dzięki prowadzeniu działalności wytwórczej, usługowej lub handlowej.

W opinii resortu pracy, motywacyjna premia integracyjna jako dodatkowa kwota pieniężna przyznawana po okresie próbnym pozwala wyróżniać najbardziej aktywnych uczestników zajęć w centrach. Jej przyznanie musi być zgodne z zasadami ujętymi w regulaminie CIS. MPiPS przypomina, że kryteria te powinny zostać opracowane w sposób zrozumiały dla uczestników zajęć. Wyjaśnia także, że jeżeli w Centrum działają grupy samorządowe, uczestników należy dopuścić do opracowywania wewnętrznych kryteriów przyznawania premii oraz do zespołu opiniującego postawy poszczególnych kandydatów ubiegających się o to świadczenie. Ostateczną decyzję w sprawie premii podejmuje jednak zawsze kierownik CIS.

Ministerstwo pracy wyjaśnia także, jaki jest status prawny osoby, która uczestniczy w zajęciach centrów integracji społecznej. W opinii resortu pracy, w momencie rozpoczęcia takich zajęć osoby tracą status bezrobotnych (jeżeli go wcześniej posiadały). Uczestnik zajęć może być natomiast zarejestrowany jako osoba poszukująca zatrudnienia. Zdaniem Ministerstwa Pracy, taka interpretacja wynika m.in. z faktu, że osoby te posiadają przychód w postaci świadczenia integracyjnego (a niektórzy także premii motywacyjnej). Stanowi ono samodzielny tytuł ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Z kolei przyjęcie przez powiatowe urzędy pracy funkcji płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne uczestników zajęć w CIS w opinii resortu pracy nie stanowi podstawy do uznania, że osoby te powinny być zarejestrowane w PUP i uzyskiwać status bezrobotnych.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl