W okresie czerwiec - sierpień osoby prowadzące własne firmy zapłacą do ZUS'u ponad 12 zł miesięcznie więcej niż obecnie.
Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, twórców i artystów, wybranych osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w okresie czerwiec - sierpień będzie stanowić kwota nie niższa niż 1790,39 zł (tj. 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kw. 2008 r., które wyniosło 2983,98 zł). Zmieni się więc wysokość składek opłacanych za te miesiące. Składki te nie mogą być niższe od kwot:
- 349,48 zł - na ubezpieczenie emerytalne (dotychczas za okres marzec - maj - 339,63 zł),
- 107,42 zł - na ubezpieczenie rentowe (104,39 zł),
- 43,86 zł - na ubezpieczenie chorobowe (42,63 zł),
- 43,86 zł - na Fundusz Pracy (42,63 zł).
Ponadto osoby te muszą, po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej, opłacić składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Najczęściej wynosi ona 1,8 proc. podstawy wymiaru. Składka wyniesie więc 32,23 zł (obecnie 31,32 zł).
Przedsiębiorcy opłacają też składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę jej naliczania stanowi w okresie czerwiec - sierpień zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2287,40 zł (czyli 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w I kwartale 2008 r.). Składka wynosi 9 proc. tej kwoty. Jej wysokość wyniesie więc 205,87 zł (obecnie 209,59 zł).
Prowadzący własne firmy zapłacą za czerwiec - sierpień do ZUS'u z tytułu wszystkich składek 782,73 zł, tj. o 12,54 zł więcej niż za okres marzec - maj (jeśli opłacają dobrowolną składkę chorobową, a wypadkową w wysokości 1,8 proc.). Do tej pory osoby te wpłacały z tytułu składek 770,19 zł.
Od czerwca nie zmienia się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność z tzw. preferencyjną podstawą wymiaru (30 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 337,80 zł). Ich składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe wyniesie tyle, ile dotychczas (odpowiednio 65,94 zł, 20,27 zł i 8,28 zł). Osoby te zapłacą jednak, jak pozostali prowadzący działalność, niższą składkę zdrowotną w wysokości 205,87 zł.