Projekt budżetu państwa na rok 2008 zakłada realizację wieloletniego programu Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. W ciągu trzech najbliższych lat Centralny Instytut Ochrony Pracy otrzyma na jego realizację ponad 100 mln zł.

Komisja Europejska w Nowej Strategii Wspólnoty dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa pracy zobowiązała bowiem państwa członkowskie do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i ograniczenia absencji spowodowanej złym stanem zdrowia pracowników.

W Polsce pierwszym krokiem do spełnienia tych żądań będzie realizacja tego programu. Dzięki pieniądzom z budżetu, CIOP będzie mógł rozwijać system certyfikacji pod kątem bezpieczeństwa wszystkich produktów, które sprzedaje i nabywa pracodawca. Sfinansowane zostaną także badania, których wyniki posłużą do opracowania metod ochrony zdrowia pracowników przed zagrożeniami życia i zdrowia.

- Pracujemy obecnie na przykład nad filtrami chroniącymi pracowników przed nanopyłami oraz nad tzw. inteligentną odzieżą ochronną - mówi prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP.

Odzież ta zmienia parametry w zależności od warunków pracy. Dzięki temu np. po częstotliwości uderzeń serca można wnioskować, kiedy strażak powinien opuścić palący się dom.

CIOP chce także przekazać część pieniędzy na rozwój systemu edukacji, szkoleń i certyfikacji kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki tym wszystkim działaniom zmniejszyć ma się liczba osób pracujących w niebezpiecznych warunkach, zapadających na choroby zawodowe oraz ulegających wypadkom przy pracy.

- Sukcesem byłoby, gdyby za kilka lat liczba wypadków w pracy w Polsce spadła o 10 proc. - mówi prof. Danuta Koradecka.

Według danych GUS przeciętny udział wydatków przedsiębiorstw na sprawy związane z bhp wynosi tylko 1 proc. ogólnych kosztów (a w małych firmach nawet poniżej 1 proc.) i zmniejszył się o 0,4 proc. w porównaniu z 2000 rokiem. Jednocześnie wysokość świadczeń związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi wyniesie w 2006 roku ponad 4 mld zł. CIOP prognozuje, że całkowity koszt społeczny wypadków przy pracy mógł wynieść nawet 16 mld zł.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl