Pracodawca, który narusza obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń, musi się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa pracy i prawa cywilnego, a w określonych przypadkach także prawa karnego. Zgodnie z art. 282 k.p. ten, kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które zagrożone jest karą grzywny. W przypadku złośliwego lub uporczywego niedokonywania terminowej i prawidłowej wypłaty wynagrodzeń osoba, na której ciążył obowiązek wypłaty wynagrodzenia, popełnia natomiast przestępstwo określone w art. 218 kodeksu karnego i podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzenia pracownicy mogą żądać odsetek za opóźnienie na podstawie art. 481 par. 1 k.c. w związku z art. 300 k.p. Co do zasady są to odsetki ustawowe. Roszczenie o zapłatę odsetek przysługuje pracownikom bez względu na przyczynę opóźnienia czy też okoliczność, czy wskutek opóźnienia ponieśli jakąkolwiek szkodę. Żądanie zapłaty może być skierowane do pracodawcy w każdej formie, w tym ustnie.

Jeśli w wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej wypłaty wynagrodzenia pracownik poniósł szkodę, może się on domagać jej naprawienia. W tym przypadku pracownik musi jednak dowieść, że poniósł szkodę. Ponadto pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 par. 11 k.p. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni.

W przypadku naruszeń praw pracowników wynikających ze stosunku pracy pracownicy mogą się zwracać o pomoc do instytucji powołanych do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w tym w szczególności do państwowej inspekcji pracy.

AGNIESZKA LECHMAN-FILIPIAK

 radca prawny kancelaria Linklaters