• W jakim zakresie i kiedy pracodawca może refinansować studia podyplomowe pracownika?- Pracodawca nie ma obowiązku ponoszenia kosztów studiów podyplomowych pracownika. Ciąży na nim jedynie obowiązek ułatwiania mu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Należy przez to rozumieć nieodmawianie bez uzasadnionych przyczyn zgody na korzystanie przez pracownika z kształcenia oraz tworzenie pozytywnej atmosfery wobec osób uczących się. Pracodawca może ponosić koszty odbywania przez nich studiów podyplomowych, które należą do tzw. pozaszkolnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jeżeli są one odbywane przez pracownika na podstawie skierowania zakładu pracy, ten ostatni pokrywa koszty uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu, chyba że co innego przewiduje umowa między pracownikiem a pracodawcą. Koszty te mogą być także ponoszone w całości lub w części.
• Czy uzgodniona z pracodawcą decyzja o podjęciu studiów podyplomowych uprawnia pracownika do odmiennego niż w sytuacji standardowej czasu pracy?
- Nauka pracownika na studiach podyplomowych nie powinna, co do zasady, kolidować z pracą. Może się jednak zdarzyć, że edukacja będzie się odbywać częściowo w czasie pracy. Wtedy pracownikom skierowanym na studia podyplomowe wieczorowe przysługuje zwolnienie z części dnia pracy, nieprzekraczające jednak pięciu godzin tygodniowo, zaś pracownikom skierowanym na studia podyplomowe zaoczne urlop na udział w obowiązkowych zajęciach w wymiarze 28 dni roboczych w ciągu okresu trwania nauki. Pracownicy zachowują wówczas prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia. Pracownikowi podejmującemu naukę w formach pozaszkolnych bez skierowania może być udzielony urlop bezpłatny i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym w umowie między zakładem pracy a pracownikiem. Pracodawca może wówczas udzielić urlopu lub zwolnienia z części dnia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Kwestie te powinny zostać wyraźnie uregulowane w umowie.
• Czy ewentualnie zmniejszony wymiar czasu pracy studiującego, a także fakt dofinansowania przez pracodawcę jego studiów będzie miał wpływ na przysługujące pracownikowi wynagrodzenie?
- Zmniejszony wymiar czasu pracy pracownika w związku z odbywaniem przez niego studiów podyplomowych, jak również pokrywanie przez pracodawcę ich kosztów (w całości lub w części) najczęściej nie będzie miał wpływu na przysługujące pracownikowi wynagrodzenie. Jednak w przypadku braku skierowania oraz nieprzyznania przez pracodawcę studiującemu zwolnienia z części dnia pracy lub urlopu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, udział w zajęciach odbywających się w czasie pracy nie będzie stanowił ani czasu pracy, ani czasu usprawiedliwionej nieobecności, za którą przysługuje wynagrodzenie. W takim przypadku pracownik będzie musiał odpracować czas tej nieobecności lub zaakceptować proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia. Decyzja w tym zakresie będzie należała do pracodawcy.