W latach 2007-2013 na edukację kadr polskich przedsiębiorstw zarezerwowano w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki ponad 0,5 miliarda euro. Instytucją odpowiedzialną za wybór projektów i ich rozliczanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Przystąpienie Polski do UE otworzyło polskim przedsiębiorcom dostęp do rynków zachodnich. Z jednej strony firmy uzyskały możliwość funkcjonowania na większym niż dotychczas rynku, ale z drugiej stanęły przed wyzwaniem przygotowania się do kooperacji z kontrahentami i partnerami zagranicznymi. Na krajowy rynek zaczęły napływać nowe, zagraniczne wzorce sposobów działania i kultury organizacyjnej. Był to moment, w którym wiele firm stwierdziło kwalifikacyjne niedostatki. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są przeznaczone m.in. na szkolenia i edukację ustawiczną nastawioną na eliminację w firmach tych niedostatków. Wspierają ponadto projekty mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i marginalizacji społecznej.

Strategia personalna

Duża część projektów realizowanych z dofinansowaniem EFS stanowi odpowiedź na niedobory kompetencyjne pracowników polskich przedsiębiorstw. Ich celem jest przede wszystkim doprowadzenie do tworzenia przez przedsiębiorstwa strategii zarządzania personelem, spójnej ze strategią biznesową.
- Wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu podniesienie kwalifikacji pracowników powinny też wskazywać pośrednio na pozytywny wpływ realizacji danego projektu na rynek, na którym działa przedsiębiorstwo - mówi Rafał Kamiński z zespołu instrumentów finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
O powodzeniu projektu decyduje przede wszystkim skrupulatnie przygotowany wniosek, budżet projektu i harmonogram jego realizacji. Częstym powodem odrzucenia wniosku na etapie oceny merytorycznej są nieścisłości w pozycjach projektowanego budżetu, a także jego niespójność z harmonogramem. Precyzyjne uzgodnienie założeń budżetowych z harmonogramem działań jest dla komisji weryfikującej wnioski poważną przesłanką przemawiającą za jego przyjęciem. Dzięki temu projektodawca zyskuje wiarygodność w oczach weryfikatorów. Ponadto ułatwia temu drugiemu przejście z fazy projektowania do realizacji.

PO Kapitał Ludzki

Przedsiębiorstwa planujące pozyskanie dofinansowania na studia podyplomowe swoich pracowników powinny zainteresować się już realizowanym w poszczególnych województwach Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, a zwłaszcza drugim priorytetem - rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących i priorytet siódmy - regionalne kadry gospodarki.
- PO Kapitał Ludzki nie należy traktować wąsko jako źródło finansowania studiów podyplomowych dla pracowników. Taka edukacja powinna być elementem realizacji szerzej zakrojonej strategii zarządzania personelem przedsiębiorstwa - mówi Antoni Rutka, wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, organizacji, która pomaga przedsiębiorcom aplikować o środki unijne.

Kryteria oceny

Wnioskodawcy powinni pamiętać, że transfer środków unijnych ma pokryć nie tylko koszty studiów, ale i całość zadań związanych z realizacją projektu - również wynagrodzenia dla osób zajmujących się logistyką projektu, wynagrodzenia koordynatorów, pokrycie kosztów logistycznych uczestników studiów (noclegi wyżywienie, dojazd), koszty studiów zaocznych ze studiami przez internet, wydatki związane z amortyzacją sprzętu itp.
Wybór projektów zgłoszonych do obu wspomnianych priorytetów będzie dokonywany przy wykorzystaniu metody konkursu. Oznacza to, że na dofinansowanie mają szansę jedynie najlepiej przygotowane projekty, które dokładnie spełniają ustanowione kryteria ogólne i szczegółowe. Kryteria ogólne dotyczą zgodności dokumentacji aplikacyjnej z określonymi wymaganiami formalnymi, merytorycznymi i czasowymi. Już na pierwszym etapie konkursu, podczas oceny formalnej wniosek może odpaść z powodu nawet drobnych uchybień formalnych. Liczą się jednak przede wszystkich istotne błędy. Powodzenie projektu zależy też od spełnienia kryteriów szczegółowych.
Po spełnieniu wszystkich kryteriów projekt może uzyskać 120 punktów, wraz z premią punktową za spełnienie kryteriów strategicznych. Wtedy wnioskodawca ma pewność, że uzyska dofinansowanie.