Z punktu widzenia wojska studenci dzielą się na tych, którzy rozpoczęli naukę przed i po roku akademickim 2002/2003. Młodsi stażem studenci wojsko mogą zaliczyć już na studiach, starszych minister obrony narodowej przenosi automatycznie do rezerwy. Jednak nie wszystkich.

Przeniesienie do rezerwy

Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej z 21 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy (Dz.U. nr 121, poz. 834) automatycznie do rezerwy są przenoszone tylko osoby, które ukończyły studia w 2007 roku lub wcześniej, a rozpoczęły je przed rokiem akademickim 2002/2003.

Minister przewiduje bowiem, że osób, które studiują więcej niż siedem lat, praktycznie nie ma. Wielu studentów jednak powtarza rok, bierze urlop dziekański i w efekcie prace magisterskie planują obronić dopiero w 2008 roku.

- Aby mieli pewność, że nie zostaną powołani, powinni ukończyć studia jeszcze w tym roku - mówi Beata Mrozik z Biura rzecznika prasowego MON.

Może się także zdarzyć, że w przyszłym roku minister (wydając odpowiednie rozporządzenie) przeniesie do rezerwy także tzw. wiecznych studentów, którzy w końcu po siedmiu latach rozstali się z uczelnią.

- Jednak do czasu jego wydania taki absolwent może być w każdej chwili wezwany do komendy uzupełnień i wysłany do wojska - mówi Beata Mrozik.

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają bowiem powołać do wojska absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2002/2003, a ukończą je w 2008 roku i później.

Przeszkolenie wojskowe

Absolwenci szkół wyższych mogą być powołani do obowiązkowego odbycia trzymiesięcznego przeszkolenia wojskowego w ciągu dwunastu miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia przez wojskowego komendanta uzupełnień o tym, że ukończyli studia. Z roku na rok wojsko powołuje coraz więcej absolwentów. W tym roku chce zwerbować 900 osób, a w kolejnych latach nawet 1,2 tys. Jeszcze rok temu do wojska szło tylko 400 świeżo upieczonych magistrów.

Jeśli jednak WKU nie wyśle wezwania, byli studenci zostają automatycznie przeniesieni do rezerwy. Dwanaście miesięcy to jednak długo, a brak uregulowanego stosunku do służby wojskowej utrudnia m.in. zdobycie atrakcyjnej pracy czy ubieganie się o kredyt. Dlatego resort obrony stworzył możliwość zaliczenia wojska już na studiach.

Zajęcia z PO

Student może dobrowolnie zgłosić się do komendy uzupełnień i złożyć wniosek o przeszkolenie. Najpierw musi jednak zaliczyć na studiach zajęcia z przysposobienia obronnego (PO). Aby się na nie zapisać, trzeba odpowiednio wcześnie, najlepiej po zaliczeniu pierwszego roku, złożyć w tej sprawie wniosek. Na studiach licencjackich trzeba go złożyć do 31 października, a na magisterskich do 31 marca. Terminy te określa rozporządzenie z 2 października 2003 r. ministra edukacji narodowej i sportu oraz ministra zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów (Dz.U. nr 174, poz. 1686). Nauka PO trwa jeden semestr i kończy się egzaminem. Jego wynik zostaje wpisany do indeksu, ale nie jest wliczany do średniej ocen.

Wojsko w wakacje

Studenci, którzy zdali egzamin z przysposobienia obronnego, mogą ubiegać się o odbycie czynnej służby wojskowej w trakcie studiów. Jest to sześciotygodniowe przeszkolenie w jednostce wojskowej w trakcie wakacji po drugim lub trzecim roku studiów licencjackich albo po trzecim i następnym roku jednolitych studiów magisterskich.

Trzeba jednak pamiętać, że wniosek o powołanie na przeszkolenie trzeba złożyć w ciągu 30 dni od zdania egzaminu z PO do właściwej terytorialnie wojskowej komendy uzupełnień. Studenci, którzy odbędą szkolenie i zdadzą pozytywnie egzamin końcowy, otrzymują stopień kaprala i są przenoszeni do rezerwy. Natomiast studenci, którzy nie zdali egzaminu, trafiają do rezerwy w stopniu szeregowca.

Z powodu ograniczeń szkoleniowych armii, w przeszkoleniu jednak uczestniczy tylko część wnioskodawców. W tym roku akademickim wojsko przygotowało np. tylko 3,6 tys. miejsc. Student, który złoży wniosek i nie zostanie skierowany na szkolenie, będzie jednak miał zaliczone wojsko. Zostanie bowiem automatycznie przeniesiony do rezerwy jako szeregowy.

Służba zastępcza

Absolwenci, którym religia czy zasady moralne nie pozwalają odbyć służby wojskowej, mogą się starać o służbę zastępczą. Jest to realizacja powszechnego obowiązku obrony poprzez pracę w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, np: urzędach gmin, domach spokojnej starości, publicznych zakładach pracy, przychodniach, bibliotekach, muzeach itp.

Służba zastępcza dla absolwentów szkół wyższych trwa sześć miesięcy. Wniosek na piśmie o skierowanie do służby zastępczej składa się w wojewódzkiej komisji do spraw służby zastępczej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień najpóźniej w dniu doręczenia karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Wniosek musi zawierać uzasadnienie, dlaczego wyznawana doktryna religijna lub zasady moralne uniemożliwiają poborowemu odbywanie służby wojskowej. Wniosek jest rozpatrywany w terminie i miejscu określonych przez przewodniczącego komisji wojewódzkiej.

1,2 tys. absolwentów uczelni wyższych wojsko chce przeszkolić w przyszłym roku

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl