Zmiana systemu czasu pracy obowiązującego określoną grupę pracowników wiąże się z powstaniem pewnych obowiązków po stronie pracodawcy. Czy w takiej sytuacji pracodawca musi wręczyć pracownikom wypowiedzenie zmieniające? Czy o tego typu zmianach musi poinformować radę pracowników?
Wprowadzenie nowego systemu czasu pracy wymaga dokonania odpowiednich zmian treści aktów wewnątrzzakładowych, które powinny zawierać regulacje w tym zakresie, a więc układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania, a w przypadku pracodawców niezobowiązanych do wydania tych aktów - zmiany obwieszczenia. Co do zasady, zmiana systemu czasu pracy nie łączy się z koniecznością wręczenia wypowiedzeń zmieniających warunki pracy pracownikom, których ta zmiana będzie dotyczyć.
Wydaje się, że wypowiedzenie zmieniające należy jednak stosować w przypadku systemów skróconego tygodnia pracy oraz pracy weekendowej, albowiem ich wprowadzenie następuje na mocy umowy o pracę. Wątpliwości jednak pojawiają się w kontekście wniosku pracownika, który stanowi ustawową przesłankę zastosowania obu systemów czasu pracy. Uzasadnionym wydaje się twierdzenie, iż konieczność wystąpienia z wnioskiem przez pracownika w tym zakresie, świadczy o braku możliwości dokonywania zmiany obowiązującego go systemu czasu pracy w drodze jednostronnej czynności pracodawcy.
Rozstrzygnięcia wymaga natomiast kwestia wpływu zmiany systemu czasu pracy na obowiązki informacyjne pracodawcy wobec rady pracowników. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550), przedmiotem informowania rady pracowników są działania, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Przez pojęcie zmiany w organizacji pracy należy niewątpliwie rozumieć m.in. zmiany systemu czasu pracy dotyczące całych grup pracowników. Wyrażam przekonanie, iż taki rodzaj zmiany w organizacji pracy spełnia również przewidziane omawianym przepisem kryterium istotności, a w konsekwencji kwalifikuje się do kategorii informacji objętej obowiązkiem informacyjnym. Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy, regulującej tryby przekazywania przez pracodawcę informacji radzie pracowników, pracodawca w przypadku przewidywanych zmian, co się tyczy również zmian w organizacji pracy pracowników, ma obowiązek działania z urzędu. Oznacza to, że powinien on informować radę pracowników o planowanych zmianach obowiązującego pracowników systemu czasu pracy, nawet bez wniosku rady pracowników w tym przedmiocie. Kwestia zmiany systemu czasu pracy podlega również konsultacji z radą pracowników w trybie określonym w art. 14 wymienionej ustawy.