Tak

Okres pracy w trzech szkołach jednocześnie zostanie zaliczony do stażu pracy w szczególnym charakterze, gdyż łącznie pracuje pani w wymiarze pełnego etatu.

Okres pracy w szczególnym charakterze, uprawniający do emerytury bez względu na wiek musi być wykonywany w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. Jednak w przypadku, gdy nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach jednocześnie i w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć, ale łącznie wymiar jego zajęć, stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, to okres ten zostanie uwzględniony jako okres pracy nauczycielskiej.

Z uwagi, że pani pracując w trzech szkołach jednocześnie w wymiarze 1/3 etatu, łącznie posiada pełny etat, a zatem więcej niż wymagane pół etatu, okres tej pracy zostanie doliczony przy ustalaniu prawa do emerytury z Karty Nauczyciela bez względu na wiek.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 22 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).