Stosownie do treści przepisu art. 30 par. 3 k.p. oświadczenie każdej ze stron (a więc i pracodawcy) o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Kodeks pracy nie definiuje natomiast formy pisemnej oświadczenia woli. Tym samym pomocny dla jej określenia będzie przepis artykułu 78 k.c. mający zastosowanie na podstawie przepisu art. 300 k.p. Stosownie do treści przepisu art. 78 par. 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. W konsekwencji kopia (m.in. zeskanowany egzemplarz lub wydruk faksu) pisma zawierającego własnoręczny podpis nie spełnia wymogu własnoręcznego podpisania pisma. Powyższe stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy, który w uchwale z 2 października 2002 r. (III PZP 17/02, OSNP 2003/20/481) stwierdził, że doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego w art. 264 par. 1 k.p., ale stanowi naruszenie art. 30 par. 3 k.p. Wręczenie pracownikowi faksu lub skanu oryginału pisma zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia będzie skuteczne, jednak ponieważ nie spełnia ono wymogu określonego w art. 30 par. 3 k.p., tj. zachowania formy pisemnej, stanowić będzie naruszenie tego przepisu i w konsekwencji jako dokonane z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę stanowić będzie przesłankę do dochodzenia przez pracownika odszkodowania. Należy również zaznaczyć, iż analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku wręczenia pracownikowi faksu lub skanu pisma zawierającego oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.

AGNIESZKA SIWY

radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Gdańsk

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 30 par. 3, art. 264 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Art. 78 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).