Rada Ministrów zajmie się dzisiaj stanowiskami w sprawie dwóch projektów ustaw reformujących system lecznictwa. Jedno dotyczy projektu ustawy o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia (druk sejmowy 287). Projekt ten określa tryb powoływania i odwoływania tych osób. Dotychczas kwestie te były określone w rozporządzeniu.

Zgodnie z projektem ustawy, konsultantów krajowych powoływać będzie minister zdrowia. Kandydatów na te funkcje zgłaszać będą stowarzyszenia zrzeszające specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny i farmacji. Następnie wszystkie kandydatury na konsultantów krajowych muszą być zaakceptowane przez odpowiednie samorządy medyczne oraz przez radę naukową działającą w resorcie zdrowia. Natomiast powoływanie konsultantów niższego szczebla ma należeć do wojewodów.

Rząd proponuje wprowadzenie kilku poprawek do projektu tej ustawy. Najistotniejsza dotyczy wprowadzenia możliwości powoływania również konsultantów wojskowej służby zdrowia. W odróżnieniu od swoich cywilnych kolegów nie pobieraliby oni wynagrodzenia z tytułu wykonywanej funkcji.

W drugim stanowisku rząd proponuje zmiany do projektu ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia (druk sejmowy nr 311). Projekt ustawy w tej sprawie wprowadza jednolite zasady oceny standardów udzielania świadczeń zdrowotnych przez placówki medyczne. Precyzuje także przepisy dotyczące warunków, jakie muszą spełnić zakłady opieki zdrowotnej ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

Rząd postuluje m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących członków, którzy wchodzą w skład Rady Akredytacyjnej. Ma się ona składać z 12 osób - ośmiu kandydatów proponuje samorząd medyczny i organizacje społeczne. Projekt ustawy złożony w Sejmie nie precyzuje, kto powołuje pozostałe osoby. Rząd zaproponował, aby po jednym kandydacie przestawiał minister obrony narodowej oraz minister spraw wewnętrznych i administracji.