NOWE PRAWO

Wczoraj weszło w życie rozporządzenie określające zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczenia składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS. Zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (Dz.U. nr 165, poz. 1197 z późn. zm.).

Z nowych przepisów wynika, że ZUS będzie musiał informować płatnika składek i ubezpieczonego o sporządzonych lub skorygowanych z urzędu dokumentach ubezpieczeniowych. Taki sam obowiązek będzie spoczywał na organie rentowym w przypadku informacji skorygowanych bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub płatnika. Dodatkowo ZUS będzie się też mógł zwrócić do firm lub ubezpieczonych o przekazanie danych niezbędnych do sporządzenia, skorygowania z urzędu dokumentów ubezpieczeniowych lub informacji znajdujących się na koncie prowadzonym przez ZUS.

Nowe przepisy rozstrzygają też, że jeśli ZUS stwierdzi rozbieżności w wysokości składek przekazanych przez płatnika i stawkach wyliczonych przez zakład, za prawidłowe uzna kwoty wyliczone przez siebie, ale od podstaw wymiaru składek wykazanych przez płatnika. Jeśli więc firma poda na przykład jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 1 tys. zł, ale wpłaci do ZUS składkę na emeryturę w wysokości 200 zł, to ZUS, biorąc pod uwagę że składka emerytalna wynosi 19,52 proc., uzna, że płatnik powinien wpłacić 195,2 zł. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie będzie się zgadzał z poprawkami wprowadzonymi samodzielnie przez zakład do dokumentów lub na jego koncie, w ciągu 14 dni będzie mógł przekazać do ZUS niezbędne dokumenty korygujące te dane. Jeśli natomiast taka sama sytuacja zdarzy się ubezpieczonemu, to na zgłoszenie poprawek będzie miał 30 dni.

ZUS będzie też musiał zakończyć postępowanie wyjaśniające nie później niż w ciągu trzech miesięcy. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych postępowanie nie powinno trwać dłużej niż sześć miesięcy.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawie rozliczania składek, do których jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 78, poz. 485).