Ujednolicenie konkurencji dla kobiet i mężczyzn oraz pływanie jako alternatywa dla marszobiegu - to niektóre propozycje zmian w testach sprawności wojskowych.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP w zespole prasowym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, prace nad projektem rozporządzenia w tej sprawie trwają obecnie w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Mają się w nim znaleźć wytyczne dotyczące organizacji egzaminu, zakresu obowiązujących ćwiczeń, trybu oceniania zdających i zasad zwalniania ze sprawdzianu.

Według danych przekazanych przez SGWP tegoroczny test sprawności planowany jest na jesień - wrzesień i październik, co pozwoli żołnierzom przygotować się do "nowinek".

Planowane jest także ujednolicenie konkurencji dla kobiet i mężczyzn przy zachowaniu zróżnicowania norm

Jedną z nich jest wprowadzenie pływania jako alternatywy dla marszobiegu - zdający w ciągu 12 minut będą musieli pokonać wybranym stylem jak najdłuższy dystans. Nowością ma być także to, że wszystkie konkurencje będą tak samo "ważne" w ocenie końcowej. Planowane jest także ujednolicenie konkurencji dla kobiet i mężczyzn przy zachowaniu zróżnicowania norm.

Dwukrotne niezdanie egzaminu lub nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do niego skutkuje obligatoryjnym zwolnieniem żołnierza z zawodowej służby wojskowej.

Zdanie egzaminu ze średnią 5,0 ma być premiowane finansowo. Niewykluczone, że w przyszłości dodatek za wysoką sprawność fizyczną będzie miał charakter stały, co skutkowałoby uwzględnianiem go przy naliczaniu świadczeń emerytalnych.