Kapitał Ludzki to drugi program operacyjny zatwierdzony przez Komisję Europejską. Jego budżet w latach 2007-2013 wyniesie 11,4 mld euro, z czego 9,7 mld euro stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Polska otrzyma więc dwa i pół razy więcej pieniędzy niż w okresie 2004-2006.
- Za pomocą tych środków chcemy m.in. przeszkolić ok. 610 tys. pracowników i udzielić wsparcia około 950 tys. bezrobotnym i poszukującym pracy - mówi Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju regionalnego.
MRR planuje, że wsparcie otrzyma też 355 publicznych instytucji rynku pracy oraz około 1,9 tys. instytucji pomocy społecznej. Środki będą rozdzielane w ramach tzw. priorytetów realizowanych centralnie lub regionalnie.
Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego, zapewnia, że pierwsze konkursy zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. Najpierw jednak MRR musi wydać wszystkie niezbędne wytyczne, np. określić kryteria wyboru wniosków, koszty kwalifikowane.
- Wszystkie dokumenty są już przygotowane i czekają na zatwierdzenie - zapewnia Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS w MRR.
Natomiast instytucje pośredniczące, czyli odpowiedzialne za realizację poszczególnych priorytetów, muszą przygotować tzw. plany działań. Większość urzędów przesłała je już do MRR.
Instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL będą także musiały przejść tzw. audyt zgodności. Audytorzy sprawdzą m.in., czy instytucje opracowały wszystkie procedury i czy dysponują odpowiednią liczbą pracowników.
W latach 2007-2013 projekty mają być oceniane pod względem merytorycznym, formalnym i strategicznym.
- Jeśli np. na obszarze danego regionu utrzymuje się bezrobocie długoterminowe, wówczas samorząd województwa może podjąć decyzję o preferowaniu tych projektów, których beneficjentami są osoby długotrwale bezrobotne - wyjaśnia Paweł Chorąży.
O tym, jakie grupy osób powinny być premiowane, zdecydują instytucje pośredniczące w planach działań. W przypadku priorytetów realizowanych centralnie są to resorty: edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego i pracy, a dla priorytetów regionalnych - urzędy marszałkowskie.
JOLANTA GÓRA
Pieniądze z europejskiego funduszu społecznego / DGP