Lech C. (powód) pracował w urzędzie miejskim na stanowisku kierownika wydziału urbanistyki i architektury. W marcu 2004 r. otrzymał oświadczenie rozwiązujące z nim stosunek pracy na podstawie mianowania, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia była likwidacja stanowiska pracy z powodu zmian organizacyjnych w urzędzie. Zmiany polegały na połączeniu dwóch wydziałów - architektury i gospodarki gruntami. Kierownikiem nowo powstałej jednostki została dotychczasowa szefowa wydziału gruntów. Lech C. stwierdził, że przyczyna wypowiedzenia była nieprawdziwa, a ponadto - według niego - nie dokonano porównania kwalifikacji dotychczasowych kierowników. Zażądał przywrócenia do pracy.

Sąd I instancji oddalił powództwo. Uznał, że likwidacja konkretnego stanowiska pracy na skutek zmian struktury organizacyjnej zakładu i wynikające z tego zmniejszenie zatrudnienia uzasadnia zwolnienie pracownika. Zdaniem sądu niepotrzebna jest ocena i porównywanie jego kwalifikacji i stażu pracy z innymi pracownikami. Takie oceny należy przeprowadzić przy liczbowym zmniejszeniu podobnych stanowisk pracy, co w tym przypadku nie miało miejsca. Natomiast sąd II instancji przyznał rację powodowi. Stwierdził, że wypowiedzenie było niegodne z przepisami. Naruszono art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.). Zgodnie z nim, rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym może nastąpić w razie likwidacji lub reorganizacji urzędu gminy połączonej ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia. Zmniejszenie to należało odnosić do całego urzędu, a nie tylko do poszczególnych jednostek. W tej sprawie zaś zwolniono tylko powoda, bo jedyną zmianą organizacyjną było połączenie dwóch wydziałów w jeden. Urząd zaskarżył to orzeczenie skargą kasacyjną.

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i oddalił apelację powoda. W uzasadnieniu wskazał, że reorganizacja urzędu, o jakiej mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, nie musi oznaczać reorganizacji wszystkich lub kilku komórek organizacyjnych urzędu. Natomiast zmniejszenie stanu zatrudnienia może polegać także na likwidacji tylko jednego etatu. Natomiast stwierdzenie, czy likwidacja ta rzeczywiście nastąpiła, należy odnosić do całego urzędu, ale w określonych grupach zawodowych. W tej sprawie, w zakresie stanowisk kierowników wydziałów, faktycznie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia o jeden etat. Zatem przyczyna rozwiązania stosunku pracy z powodem była uzasadniona.

Sygn. akt II PK 306/06

Maria Sankowska

gp@infor.pl