Nie

Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń przedemerytalnych wpływa przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności obowiązkowo podlegającej ubezpieczeniom społecznym oraz z tytułu służby. Za działalność tę uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo pozarolniczą działalność. Jaka działalność podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Tytułem przykładu można wymienić wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia i umowy agencyjnej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz współpracy przy jej wykonywaniu. Warto pamiętać, że na wysokość świadczenia przedemerytalnego wpływ mają także przychody osiągane z tytułu działalności wykonywanej za granicą, a także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Dla ustalenia, czy osiągany przychód wpływa na zawieszenie, czy też zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego nie ma znaczenia to, czy świadczeniobiorca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne, czy też jest z tego obowiązku zwolniony z uwagi na podleganie ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu.

Konsekwencją przedstawionej wyżej zasady jest następująca - przychody takie, jak np. darowizny, pożyczki, wygrane w grach losowych pozostają bez wpływu na wysokość świadczeń przedemerytalnych. O wysokości wygranej nie musi pan informować Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacającego świadczenie przedemerytalne. Obowiązek ten dotyczy tylko tych przychodów, które mogą mieć wpływ na wysokość świadczeń przedemerytalnych.

ALEKSANDRA CHMIELECKA

specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 5, 6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

■  Art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

■  Art. 6, 9, 11, 12, 13 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).