ZMIANA PRAWA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało i skierowało do konsultacji z partnerami społecznymi projekt ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych.

Resort proponuje poszerzyć grupę uprawnionych do świadczeń kombatanckich o osoby, które z bronią w ręku walczyły z komunistami w Poznaniu w 1956 roku i z tego powodu zostały aresztowane przez organy bezpieczeństwa. Do grupy kombatantów zostaną też zaliczeni marynarze służący na statkach przeznaczonych do działań wojennych. Uprawnienia kombatanckie zyskają też uczestnicy walki cywilnej lat 1914-1945.

Osoby takie zyskają prawo do m.in. dodatku kombatanckiego, ryczałtu energetycznego, dodatku kompensacyjnego oraz ulgi na przejazdy komunikacją miejską, PKP i PKS. Jednocześnie resort proponuje, aby prawo do świadczeń kombatanckich utraciły osoby służące wyłącznie w Armii Czerwonej lub polskiej organizacji podziemnej, która zwalczała organizacje niepodległościowe.

Projekt ustawy zakłada też, że uprawnienia zyskają działacze opozycji wobec dyktatury komunistycznej. Za takich uznani mają zostać członkowie nielegalnych organizacji z lat 1956-1989, które zmierzały do odzyskania niepodległości, suwerenności i respektowania praw człowieka. Do działaczy opozycji nie byłyby jednak zaliczane osoby działające w Solidarności czy NZS. Osoby te będą mogły jednak otrzymywać tzw. świadczenia specjalne. Prawo do nich będą mieć wyłącznie osoby, których dochody będą niższe niż 526,50 zł na osobę w rodzinie lub 715,50 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących.

Utrzymane zostaną także dotychczas obowiązujące uprawnienia emerytalne. Dzięki temu okres prowadzenia działalności kombatanckiej lub podlegania represjom będzie liczony podwójnie przy ustalaniu wysokości emerytury. Zasada ta jednak będzie miała zastosowanie wyłącznie do osób urodzonych przed 1949 rokiem oraz w latach 1949-1969, które będą miały liczone świadczenia według starych zasad.