PROBLEM CZYTELNIKA

BEATA SUPERSON-POLOWIEC

ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego A. Polowiec

EKSPERT WYJAŚNIA

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Zwykle następuje to poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, odczytanie na zebraniu załogi, wręczenie tekstu każdemu pracownikowi czy też w innej przyjętej formie. Ze względu na to, że zlikwidowanie nagród jubileuszowych pogarsza sytuację pracowników, nie jest to jedyna czynność, którą należy wykonać, by postanowienia zmienionego regulaminu wynagradzania zaczęły obowiązywać pracowników. Warunki wynagradzania określone w nim są także częścią umów o pracę, nawet jeśli nie są w nich zapisane. W związku z tym zakład pracy naszego czytelnika powinien dokonać zmiany umów o pracę. Może to zrobić poprzez wypowiedzenie zmieniające albo w drodze porozumienia dotyczącego zmiany warunków umowy o pracę.

NASZA REKOMENDACJA

Jeśli zakład pracy chce postąpić zgodnie z przepisami, to powinien ogłosić zmieniony regulamin wynagradzania w sposób zwyczajowy przyjęty. Poza tym musi zmienić warunki umów o pracę zawartych z poszczególnymi pracownikami.

Podstawa prawna

• Art. 772 par. 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).